Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Ledige stillinger

Lærlinger

Lïerehtæjjah

Gaskoeh mïetsken raejeste Snåasen tjïelte 2 - 3  lïerehtimmiesijjieh åtna. Sjyöhtehke faagh leah maana- jïh noerebarkije, healsoefaagebarkije jïh institusjovnejurjiehtæjja.
Vielie bïevnesh learoesijjiej bïjre åadtjoeh daesnie, Elin Bye tell 74138207 / 99524286.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne.  Dah mah joe leah ohtsemem learoesijjien bïjre seedteme jaapan 2020, eah daarpesjh orre ohtsemem seedtedh.  Ohtsememierie 27.03.20.  


Lærlinger

Snåsa kommune har fra medio august ledig 2 - 3  læreplasser. Aktuelle fag er barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og institusjonskokk. 
Nærmere opplysninger om læreplassene fås ved henvendelse til Elin Bye tlf 74138207/ 99524286. 

Søknad sendes på elektronisk skjema. De som allerede har sendt søknad på læreplass for 2020, trenger ikke sende ny søknad. Søknadsfrist 27.03.20. 

Til toppen