Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Ledig 40 % stilling som demenskoordinator i Snåsa kommune

Elektronisk søknadsskjema

40 % barkoe gååvnese goh demensekoordinatovre Snåasen tjïeltesne

Mijjieh aktem jallh jienebh almetjh ohtsebe mah maehtieh funksjovnem demensekoordinatovre tjïeltesne utnedh. Demensekoordinatove edtja ektiedimmine årrodh gaskem skïemtjijh mah leah demensesalkehtimmesne jallh demensediagnovsem utnieh, lïhke fuelhkie jïh viehkieabparaate, jïh koordinatovrine årrodh tjïelten mojhtesedåahkan. Jis göökte almetjh sijhtieh vierhtiem juekedh, jïh laavenjassen bïjre laavenjostedh, mijjieh nuepiem vuejnebe dam buektiehtidh.

Barkoelaavenjassh:

 • koordinatovrine årrodh tjïelten mojhtesedåahkan
 • govlehtæjjine årrodh skïemtjijidie, lïhke fualhkan jïh instaanside mejgujmie laavenjostoe
 • lïhkefuelhkieskuvlem öörnedh laavenjostosne mubpiejgujmie mojhtesedåehkesne
 • tjïelten faalenassem åehpies darjodh årroejidie
 • hoksedh IS (individuelle soejkesje) jaabnan vuarjasjamme sjædta
 • giehtjedimmielæstoeh darjodh juktie bæjjese fulkedh, jïh dejtie jaabnan gorredidh
 • njoelkedassh jïh prosedyjrh darjodh kognitijve vaanoen faagedåehkine ektine


Kvalifikasjovnh:

 • Væjkele laavenjostedh jïh gaskesadtedh
 • Jååhkesjamme healsoefaagebarkije, skïemtjesåjhtere jallh vaarjelimmiesåjhtere jallh jeatjah sjiehteles healsoefaageles ööhpehtimmie
 • Jåarhkeööhpehtimmie jallh dååjrehtimmie geriatrijen jïh demensehoksen sisnjelen lea vaajteles

Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese jïh ïedtje barkose.

Barkoe gååvnese daan biejjien raejeste jïh ryöhkoe bielie jaepiem, dejnie nuepine dam guhkiedidh jïh don mænngan ihkuve barkoe.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie sujhteme jïh hokse Ragnhild Moum Agle tell. 995 83 727


Ohtsememierie 12.10.21

________________________________________________________________

Ledig 40 % stilling som demenskoordinator i Snåsa kommune

Vi lyser ut etter en eller flere personer som kan inneha funksjonen som demenskoordinator i kommunen. Demenskoordinator skal være et bindeledd mellom pasienter som utredes for eller har diagnosen demens, pårørende og hjelpeapparatet og være en koordinator for kommunens hukommelsesteam. Hvis to ønsker å dele på ressursen, og samarbeide om oppgaven, tenker vi det er mulig å finne en løsning på dette.

Arbeidsoppgaver:

 • være koordinator for kommunens hukommelsesteam
 • være kontaktperson for pasienter, pårørende og samarbeidende instanser
 • organisere pårørendeskole i samarbeid med resten av hukommelsesteamet
 • gjøre kommunens tilbud kjent for innbyggerne
 • sørge for at IP blir jevnlig vurdert
 • lage sjekklister for oppfølging, og holde disse vedlike
 • lage retningslinjer og prosedyrer sammen med faggruppa for kognitiv svikt


Kvalifikasjoner:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godkjent helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Videreutdanning eller erfaring innenfor geriatri og demensomsorg er ønskelig
   

Personlig egnethet og engasjement for oppdraget vil bli vektlagt.

Stillingen er ledig fra dags dato, og er et halvt års engasjement med mulighet for forlengelse, og etter hvert fast.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt enhetsleder pleie og omsorg Ragnhild Moum Agle tlf  995 83 727


Søknadsfrist 12.10.21

Til toppen