Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

 • Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Pedagogisk leder Snåsa barnehage, vikariat

Pedagogeles åvtehke Snåasen maanagïerte, sæjjasadtjebarkoe

100 % sæjjasadtjebarkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Snåasen maanagïertesne Vinjebakken goevtesisnie 01.02.22 raejeste jïh annjebodts dovne maanagïertejaepien 2021-22, dejnie nuepine guhkiedidh dovne 31.03.23. Snåasen maanagïerte lea Snåasen maanagïerte Vinjebakken goevtesisnie jïh Snåasen maanagïerte Breiden goevtesisnie. 

Vinjebakken lea maanagïerte golme goevtesigujmie 54 sijjiejgujmie.

Mijjieh pedagogeles åvtehkem ohtsebe mij:

 • Maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmiem åtna.
 • Dïedtem vaalta, lea væjkele gaskesadtedh jïh laavenjostedh
 • Dam jienebekulturelle guarkoe
 • Sæjhta kvaliteetine barkedh jïh maanam, maanan eejhtegh jïh meatabarkijem jarngesne utnedh

 

Mijjieh faalehtibie:

 • Gieltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne evtiedimmesne
 • Jaabnan dåarjoehtimmie
 • Maehteles jïh eadtjohke meatanbarkijh
 • Baalhka latjkoen mietie

 

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis åvtehkem gaskesadth, Ingunn Småli tell. 93289476

Seehteme dorjesåvva sïejhme laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Tjuara pollisevihtiestimmiem orre biejjeste deelledh åvtelen aalka.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Jis nyjsenæjjah jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 23.01.22

 

___________________________________________________________

Pedagogisk leder Snåsa barnehage, vikariat

Det er ledig 100 % stilling vikariat som ped.leder ved Snåsa barnehage avdeling Vinjebakken fra 01.02.22 og foreløpig ut barnehageåret 2021-22, med  mulighet til forlengelse tom 31.01.23.   Snåsa barnehage består av Snåsa barnehage avd. Vinjebakken og Snåsa barnehage avd. Breide. 

Vinjebakken er en treavdelings barnehage med 54 plasser.

Vi søker etter pedagogisk leder som;

 • Har barnehagelærerutdanning.
 • Er ansvarsbevisst, gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Har forståelse for det flerkulturelle
 • Vil jobbe med kvalitet og ha fokus på barnet, barnets foresatte og medarbeideren

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling
 • Regelmessig oppfølging
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrer, Ingunn Småli tlf. 93289476

Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 23.01.22

Til toppen