Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Ledige stillinger

Saemien byjjenimmieektievoete / Samisk oppvekstenhet

Saemien byjjenimmieektievoete


Åarjelsaemien gïelebarkije maanagïerte

Suaja maanagïertesne akte 100 % barkoe gååvnese åarjelsaemien gïelebarkijinie. Daerpies saemien kultuvrelle maahtojne jïh maereles gïelemaahtoe (byjjes /realmaahtoe) jïh dååjrehtimmie barkoste maanagïertesne /barkoste maanajgujmie. Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.

Åarjel-saemiej skuvle


Learohkeklahke /faagebarkije

Raajan 100 % barkoe (barkoetïjje) gååvnese learohkeklahkine skuvlesne jïh SEÖ:sne skuvlejaepien 2020-21. Vaajteles saemien kultuvrelle maadtojne jïh maereles gïelemaahtoe (byjjes / realmaahtoe). Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.

Skuvleklahke /faagebarkije

Medtie 15 t/våhkoen skuvlejaepien 2020-21. Barkoe akte klahkevierhtie SEÖ:sne. Vaajteles saemien kulturelle maahtojne jïh maereles saemien gïelemaahtoe  (byjjes / realmaahtoe). Fleksibiliteete jïh maehtedh lïhke barkoevoelpigujmie laavenjostedh.

Gåabpegen barkose:

Daerpies ohtsijigujmie gåabpagihtie tjoeleste.  Vielie bïevnesh barkoej bïjre åadtjodh jis ektievoeten åvtehkinie soptsesth Hans Lindberg tell. +47 97 97 83 88. Orre barkijh tjuerieh pollisevihtiestimmiem buektedh åvtelen barkosne aelkieh.
Ohtsemegoere lea mijjen gåetiesæjrosne www.snasa.kommune.no, vuartesjh gaavnoes barkoeh. Ohtsememierie  10.07.20.     


Samisk oppvekstenhet


Sørsamisk språkarbeider maanagïerte

Ved Suaja maanagïerte er det ledig inntil 100 % stilling som sørsamisk språkarbeider. Det er nødvendig med samisk kulturell bakgrunn og tilfredsstillende språkkompetanse (formell / realkompetanse) og erfaring fra arbeid i barnehage / arbeid med barn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Åarjel-saemiej skuvle

Elevassistent / fagarbeider

Ledig inntil 100 % stilling (arbeidstid) som elevassistent i skole og SFO skoleåret 2020-21.  Det er ønskelig med samisk kulturell bakgrunn og tilfredsstillende språkkompetanse (formell / realkompetanse). Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.


Skoleassistent / fagarbeider:

Ledig ca 15 t/uke skoleåret 2020-21. Stillingen er assistentressurs i SFO.  Det er ønskelig med samisk kulturell bakgrunn og tilfredsstillende samisk språkkompetanse (formell / realkompetanse). Fleksibilitet og evne til å samarbeide tett med kollegaer.

Felles for stillingene:

Behov for søkere av begge kjønn. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Hans Lindberg tlf +47 97 97 83 88. For nyansatte er ansettelse  avhengig av at gyldig politiattest framlegges før tiltredelse
For søknadsskjema se  ledige stillinger på vår hjemmeside www.snasa.kommune.no.
Søknadsfrist 10.07.20.
 

Til toppen