Ledige stillinger

Snåsa skole sekretær / konsulent 50 % stilling

Snåasen skuvle tjaelije / konsulente 50 % barkoe

Snåasen skuvlesne 50 % barkoe gååvnese goh tjaelije / konsulente gaskoeh goeven 2020 raejeste. Barkoe lea reereles dåarjoefunksjovne skuvlen åvtehkidie jïh sæjhta barkoe årrodh skuvlen kontovresne. Goh skuvlen tjaelije skuvlen ”vaajmosne” barka jïh lea gellielaakan skuvlen ååredæjja olkese. Sæjhta jeereldihkie barkoelaavenjassh årrodh jïh ij naan biejjieh seammalaakan sjïdth. Tjuara maehtedh dovne juhtije barkoelaavenjassh gïetedidh jïh haestemh mah jijhtieh.

Barkoelaavenjassh

 • Gyhtjelassh jïh guessieh dåastodh jïh gïetedidh
 • Våarhkoe/journaletjaeleme
 • Åesteme/dongkemh jïh attesteradimmie
 • Skuvleskovhteöörnegem reeredh
 • Skuvlen faagesysteemine barkedh
 • Skuvlen stuvreminie laavenjostedh dan biejjieladtje barkoen bïjre ektievoeteste
 • Barkoelaavenjassh nænnoestamme sjidtieh laavenjostosne rektovrine

Maahtoeh

 • Dååjrehtimmie goh tjaelije
 • Hijven IKT-tjiehpiesvoeth
 • Dååjrehtimmie tjïelten faagesysteemijste akte aevhkie
 • Hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh buektemevuekie.
 • Dååjrehtimmie ekonomije- jïh reeknehlåhkoebarkojne.

 

Leavloe bïejesåvva persovneles sjiehtelesvoetese.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie / rektovre Sissel Dyrstad tell 95768838.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 16.05.22

 

___________________________________________________________

Snåsa skole sekretær / konsulent 50 % stilling

Ved Snåsa skole er det ledig ledig 50 % stilling for sekretær/ konsulent. Stillingen er administrativ støttefunksjon for skolens ledelse og innebærer betjening av skolens kontor.

Som skolens sekretær jobber man i "hjertet" av skolen og er på mange måter skolens ansikt utad. Arbeidsoppgavene vil være varierte og ingen dager blir like. Man må ha evner til å ta unna både løpende driftsoppgaver og utfordringer som dukker opp.

Arbeidsoppgaver

 • Ta imot og håndtere henvendelser og besøkende
 • Arkivering/journalføring
 • Innkjøp/bestillinger og attestering
 • Administrere skoleskyssordning
 • Betjene skolens fagsystemer
 • Samarbeide med skolens ledelse om daglig drift av enheten
 • Arbeidsoppgavene blir for øvrig fastlagt i samarbeid med rektor

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som sekretær 
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Erfaring fra kommunens fagsystemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstilling.
 • Erfaring med økonomi- og regnskapsarbeid.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder / rektor Sissel Dyrstad tlf 95768838.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

 

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 16.05.22.

Til toppen