Ledige stillinger

Sykepleier 3 * 100 % sykepleierstilling i pleie og omsorg

Søknadsskjema

Skïemtjesåjhtere 3 x 100 % skïemtjesåjhterebarkoe sujhtemisnie jïh hoksesne

 • 100 % ihkuve barkoe, daelie skïemtjegåetesne
 • 100 % sæjjasadtjebarkoe, daan biejjien raejeste 10.02.23 raajan
 • 100 % sæjjasadtjebarkoe daan biejjien raejeste 15.03. 23 raajan

2016 raejeste hïejmedïenesje jïh skïemtjegåetie tjåanghkan bïejesovvin akten ektievoetese, dejnie ulmine elliesåbpoe dïenesjen bïjre.

Sujhteme- jïh hoksedïenesje jeereldihkie laavenjassh jïh utnijh faalehte. Ij leah naan aaltereraaste mijjen dïenesjh dåastodh. Dïenesje lea ahkedh evtiedimmesne jïh sjïdtedimmesne, jïh destie aaj orrestamme daajroem reeblebe. Dellie daerpies jarkelimmine jïh destie mijjieh kreatijve, faageles veaksehks jïh mavvas meatanbarkijh åadtjobe. Mijjieh datnem ohtsebe mij sæjhta meatan årrodh båetijen aejkien sïjse barkedh gusnie dovne tryjjesvoeteteknologije/haalvemeteknologije jïh aarkebiejjien rehabiliteereme leah jarngesne. Jeereldihkie laavenjassh. Daerpies jïjtjeraarehke barkedh seamma tïjjen goh jienebh dejstie laavenjassijste lïhke laavenjostosne meatanbarkijigujmie dorjesuvvieh.
 

Mijjieh daelie skïemtjesåjhterh ohtsebe mah uvtemes edtjieh skïemtjegåetesne barkedh, men aaj leah vyljehke viehkine årrodh hïejmedïenesjisnie jis lea desnie maahtoe lea daerpies.

Daelie turnusem 2 bieline juakeme, barkojne fïerhten 3. hïeljen.  Daelie barkeminie jaepieturnusinie mij faamosne sjædta njoktjen 2023 raejeste.

Laavenjassh:

 • Ahkedh utnijh jïh dej lïhke fuelhkiem dåarjoehtidh
 • Meatan årrodh dam faageles kvaliteetem dïenesjisnie evtiedidh
 • Barkoeguejmieh/studeenth/learohkh bïhkedidh

 

Kvalifikasjovnh:

 • Jååhkesjamme autorisasjovne goh skïemtjesåjhtere
 • Hijven IKT-daajroeh
 • Væjkele laavenjostedh jïh gaskesadtedh maaje dååjrehtimmine faagi dåaresth laavenjostoste
 • Skraejriem åtna almetjigujmie barkedh jïh ïedtjem åtna faageste
 • Barkoevyljehke jïh haestemh lyjhkoe
 • Fleksibiliteete barkoesijjien jïh barkoetïjjen bïjre
 • Væjkele jorkesidh
 • Vuejemeleahpa bïjlese

Persovneles sjiehtelesvoete sæjhta vihkele årrodh.

 

Mijjieh faalehtibie:

 • Hijven jïh gieltege barkoebyjrese mij evtiedimmiem jarngesne åtna
 • Jeereldihkie barkoelaavenjassh
 • Hijven lïerehtimmie
 • Baalhka sentraale baalhka- jïh barkoeregulativen mietie

Baalhka kvalifikasjovni jïh latjkoen mietie. Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis skïemtjegåetien goevteseåvtehkinie soptsesth; Ann Elin Øverli 990 18 604

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïele- jïh kultuvremaahtojne. Jis nyjsenæjjah jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij unnebelåhkosne.

Tjoerh ohtsemisnie bievnedh mejtie sïjhth jeatjah barkoeh ohtsedh dastegh sisnjelds jarkelimmieh sjædta.

Ohtsememierie: 01.06.22

______________________________________________________________

Sykepleier 3 * 100 % sykepleierstilling i pleie og omsorg

 • 100 % fast stilling p.t sykeheimen
 • 100 % vikariat fra d.d  til 10.02.23
 • 100 % vikariat fra d.d til 15.03.23

Fra 2016 ble hjemmetjenesten og sykehjemmet slått sammen til en enhet med mål om en mer helhetlig tjeneste.

Pleie og omsorgstjenesten byr på mange varierte oppgaver og brukere. Det finnes ingen aldersgrense for å motta våre tjenester. Tjenesten er i konstant utvikling og vekst, og det bidrar til å holde oss oppdaterte. Det forutsetter endringsvilje og bidrar til kreative, faglig sterke og modige medarbeidere. Vi ser etter deg som vil være med å jobbe inn i framtiden hvor både velferdsteknologi/mestringsteknologi og hverdagsrehabilitering står i fokus. Arbeidsoppgavene er varierte. Det kreves selvstendighet samtidig som mange av oppgavene skjer i nært samarbeid med medarbeiderne.   
 

Vi søker nå etter sykepleiere som fortrinnsvis kommer til å jobbe på sykeheimen, men som også er åpen for å bidra ut i hjemmetjenesten om det er der kompetansen trengs. 

Pr tiden er det 2-delt turnus med arbeid 3. hver helg. Det arbeides med årsturnus med virkning fra mars 2023.

Oppgaver:

 • Kontinuerlig oppfølging av brukere og deres pårørende
 • Være med på å utvikle den faglige kvaliteten på tjenesten
 • Veilede kollegaer/studenter/elever

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner gjerne med erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Motivert for å jobbe med mennesker og engasjert i faget
 • Stå på vilje og glad i utfordringer
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidssted og arbeidstid
 • Omstillingsdyktig
 • Førerkort for personbil

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med fokus på utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • God opplæring
 • Lønn etter sentralt lønns- og stillingsregulativ

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder sykeheimen; Ann Elin Øverli 990 18 604

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

Det må opplyses i søknaden om du ønsker søke på andre stillinger tilfelle interne rokeringer.

Søknadsfrist: 01.06.22

Til toppen