Økt verdiskaping for landbruket i Inn-Trøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet)

Prosjektet økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet) er et 3-årig prosjektsamarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy, Snåsa og Steinkjer med oppstart 1. mai 2019. 

Formålet med prosjektet

Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen i landbruket. Noe som skal resultere i enten uttak av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer.

Organisering av prosjektet

Prosjekteiere:

Inderøy, Snåsa og Steinkjer kommune

Prosjektleder:

Martin Hanem Bartnes
mobil 5397528
e-post: martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

Strategiske valg i utforming av prosjekt 

I utformingen av prosjekt var det avgjørende å spisse prosjektet slik at det ble konkret, men ikke for snevert slik at nedslagsfeltet ble for tynt. For å finne en utforming som er hensiktsmessig ble det gjort en del veivalg. I arbeidet med forprosjektet ble det konkludert med at det var tre områder som pekte seg ut som satsningsområder i prosjektet. 

 1. Arealutnyttelse 
 2. Kompetanse 
 3. Attraktivitet/omdømme 

Det vil være arealutnyttelse og kompetanse som blir mest vektlagt, der bonden og næringa står i sentrum. Under attraktivitet/omdømme vil det i tillegg bli fokusert på Inntrøndelag som landbrukssenter i nasjonal sammenheng. Regionen har et sterkt landbruksmiljø i dag med mye aktivitet, hvor nye etableringer er på vei, og hvor det er plass til mer.

Resultatmål

Prosjektet skal resultere i økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagskommunene gjennom:

► En beredt næring for å ta markedsandeler og skape nye markeder

 • Øke fyllingsgraden av melkekvotene
 • Øke gjennomsnittsavlinga for antall kilo korn per dekar
 • Øke investeringa
  • Melk, spesielt små mellomstore bruk
  • Bær, grønt og potet
 • Økt volum
  • Bær, grønt og potet
  • Økologisk

► Øke kunnskapen om tilgjengelig produksjonsressurser og optimalisert utnytting.

 • Etablere 7 vekstskifteringer
 • Øke bruken av arealet som er dyrket
 • Rullere/revidere og etablere beitebruksplaner i kommunene
 • Bedre organiserte beitelag
 • Stimulere til økt nydyrking

► En mer kompetent næring med fokus på kompetansedeling, samarbeid med
   utdanningsinstitusjoner og veiledningstjenestene.

 • 25 prosent deltagelse på gjennomføring av gårdbrukere med produksjonstilskudd innenfor de ulike produksjonene
 • Etablere sju erfaringsgrupper
 • Øke antall deltagere fra kommunene i Inn-Trøndelag på kurs arrangert av Mære Landbruksskole

► Synliggjøring av mangfoldet i næringa, rådgivingstjenesten og servicenæringa knyttet til landbruket i Inntrøndelagskommune,for å tiltrekke seg mer landbruksrelaterte aktører.

 • 12 positive mediesaker om landbruket i Inntrøndelagsregionen per år 
 • Et årlig arrangement for synliggjøring av bredden i produksjon, servicenæringer og kompetansemiljø  knyttet opp mot dagens landbruk 
Prosjektgruppa
Navn Organisasjon
Lars Johan Omli Snåsa Bondelag
Håvard Viken Samstyret for Bondelaga i Steinkjer
Torstein Næss Inderøy Bondelag
Lars Ketil Lysberg Snåsa kommune, jordbrukssjef
Ketil Verdal Inderøy kommune, landbruksansvarlig
Pål-Krister V. Langlid Steinkjer kommune, enhetsleder landbruk

 

Styringsgruppa
Navn Organisasjon
Arnt Einar Bardal Politisk styringsgruppe Inn-Trøndelag (PSG)
Gunvor Aursjø Administasjon styringsgruppe i Inn-Trøndelag (ASG)
Siri Bruem Fylkesmann (representerer også Fylkeskommunen)
Håvard Viken Bondelaget
Jørn Magne Vaag Bondelaget

Planer og rapporter

Prosjektplan  (PDF, 2 MB)

Statusrapport 2019 (PDF, 634 kB)