Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2020 for Snåsa kommune

Hjemmel: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften) 

Følgende regler og satser gjelder for NMSK-midlene der kommunen er innvilgende myndighet. 
Vedtatt i Snåsa formannskap 24.03.2020.
Satsene gjøres gjeldende for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 og kunngjøres på www.snasa.kommune.no 

Formelle vilkår for tilskudd til skogkultur: 

  • Feltet skal være minst 2 daa og skogeiendommen minst 10 dekar. 
  • Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes kommunen snarest mulig og senest innen 15.11. det året det er utført, om utbetaling skal kunne skje samme året. Siste frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført. 
  • For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens budsjett for skogkulturmidler" er brukt opp, så kan søknaden bli behandlet året etter dersom tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er avsatt midler. Det tas forbehold om statlig tildeling av midler til skogkultur neste år. 
  • Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. De nasjonalt fastsatte rimelighetsverdiene legges til grunn som kostnadstak. 
  • Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført. 
  • For eget arbeid kreves det timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for andre tiltak enn planting. Vi legger til grunn anbefalte satser for eget arbeid fra Fylkesmannen. 
  • Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av landbruksdirektoratet eller ved bruk av digital løsning via Altinn, Søknad må være underskrevet av skogeier eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. Ufullstendig utfylte skjema kan bli avvist dersom kommunen i samråd med søker ikke får rettet opp mangler i søknaden. 
  • Tilskuddsaker er underlagt kontroll, jfr.§ 12. Dersom søknaden velges ut for kontroll og denne ikke kan gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre umuliggjør kontroll, vil søknaden kunne bli satt på vent til år etter. Eventuelt må den avslås hvis ikke kommunen tildeles midler for påfølgende år. 
  • Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd var gitt på feilaktig grunnlag, jfr. § 13. 
  • Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven, jfr. § 11 i NMSK-forskriften.