Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogram

Formål

Formålet med Kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging. Forskning og statistikk viser at programmet virker, og at en høy andel av deltakerne kommer i arbeid.


Hvem kan delta?

Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.
Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering, og at tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet.


Hva inneholder programmet?

Innholdet i Kvalifiseringsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Den vesentlige delen av programmet skal bestå av tiltak som direkte forventes å styrke deltakers muligheter for overgang til arbeid etter endt program. Programmet kan også inneholde tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Det kan settes av tid til aktiviteter som bedrer deltakers helse.
Du kan leser mer om kvalifiseringsprogrammet på Nav sin side


Omfang

Et kvalifiseringsprogram skal være helårig og omfang 37,5 timer per uke, og kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år. Forlengelse utover to år kan gis etter en særskilt vurdering. 


Økonomisk støtte

Deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet gir rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre deltakere en forutsigbar og stabil økonomi. Ytelsen er skattepliktig.
Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogram.


Slik søker du

Du kan ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for informasjon eller søke digitalt. Ved digital søknad er det viktig at du skriver at du søker om kvalifiseringsprogram. Inntekt og utgiftsdokumentasjon er ikke nødvendig. Steinkjer kommune har også et forenklet søknadsskjema som du kan få ved ditt lokale NAV-kontor.


Kontaktinformasjon

NAV Inn-Trøndelag: Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer. 
Postboks 2530. 7729 Steinkjer

Lovverk

Kvalifiseringsprogrammet er forankret i Lov om Sosiale tjenester i NAV, og deltakelse i programmet er en rettighet for de som fyller vilkårene i loven, jamfør § 29.

Til toppen