Korona - Interne retningslinjer

Korona / covid 19 - Interne retningslinjer revidert

21.08.2020: Retningslinjer - Karantene ved utenlandsreiser (PDF, 303 kB)

 

For å redusere smitterisikoen gjelder nå følgende regler for samtlige ansatte i Snåsa kommune, og all virksomhet som omfatter samarbeidende organer.
Reglene gjelder fra 12.03.2020 kl. 13.00.
Reviderte regler gjelder fra  31.03 kl 15.00

Samlinger, større møter, tjenestereiser:

 • Alle skoler, barnehager (både offentlige og private), kulturskolen, voksenopplæringen, biblioteket, gymsaler og svømmehall holdes stengt.
 • Kommunehuset holdes stengt for publikum. Kontakt kan tas via telefon, e-post og via kommunens facebook side. Kontaktinformasjon finnes på kommunens hjemmeside www.snasa.kommune.no hvor det i likhet med på www.fhi.no vil bli lagt ut oppdatert informasjon.
 • Det er innført besøkstopp ved sjukeheimen, Hovteigen og Hovtun.  
 •  Møtevirksomhet med mer enn 5 deltakere tilstede skal avlyses. Utover dette skal møter gjennomføres via elektroniske hjelpemidler Skype/Teams o.l.
 • Alle kommunale arrangement avlyses.
 •  All reise skal begrenses til et absolutt minimum. Ingen ansatte skal delta på kurs eller seminarer  
 • Alle kultur- og idrettsarrangement er stanset. Alle treningssenter er stengt.

Det forventes at alle ansatte følger de sentrale føringene. Dette innebærer at alle oppfordres om å holde seg mest mulig hjemme og i nærområdet, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til et absolutt minimum.
Konsekvenser og effekten av disse smittetiltakene vurderes løpende, og er tema i kommunens  møter i kriseteamet.

Uttak av ferie/avspasering

 • Søknad om uttak av ferie/avspasering må vurderes nøye opp mot den enkelte enhets fravær på tidspunktet. Dersom enheten har stort fravær som følge av Covid-19, vil muligheten til å ta ut ferie og avspasering være mindre. Eksempelvis kan det i år bli vanskeligere eller ikke aktuelt å ta ut ferie/ekstra fridager i forbindelse med påsken, om enheten har stort fravær på tidspunktet. Det kan også være slik at endelig svar på om ansatte får ta ut ferie/avspasering ikke kan gis før like før påsken. 
 • For helsepersonell er det ved lov gitt forbud mot å reise ut av Norge fram til 30.april 2020.
 • For øvrige ansatte forventes det at ferie- / fritidsreiser begrenses til et absolutt minimum.
 • Akkurat nå er grensene til Norge stengte, så utenlandsturer er vel ikke aktuelt for noen. Det er også noen kommuner som har «stengt» sine grenser, noe som automatisk fører til 14 dagers karantene der. Selv om dette ikke er innført i Snåsa – Innherredskommunene ennå – anbefales det at alle holder seg hjemme. Slike regler kan bli innført på kort varsel her også. 
 • Ansatte i funksjoner som er samfunnskritiske kan bli beordret på jobb også i fra før av bestemte fritider/fridager jf. det som står under beordring.

Hygiene

God hostehygiene og god håndhygiene er svært viktig for tida. Host i papirlommetørkle/albue og vask hendene grundig og ofte. 
Håndhilsning, klemming og lignende nærkontakt i arbeidssammenheng skal unngås i størst mulig grad. 
Et generelt råd er å holde minst 2 meters avstand til andre personer innendørs, og 1 meter utendørs. Dette vurderes som «sikker avstand» i forhold til smitte. 

Bruk av hjemmekontor og fleksitid

Folkehelseinstituttet anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som forebyggende tiltak mot covid-19. Alle ansatte i Snåsa kommune som kan arbeide hjemmefra skal gjøre det.

Beordring av helsepersonell kan bli aktuelt, jfr. Helseberedskapsloven.

Kapittel 4. Tjenesteplikt, beordring og registrering
§ 4-1.Tjenesteplikt og beordring
Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan personell som er beordringspliktig etter § 1-4 pålegges av arbeidsgiver å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid. På samme vilkår kan departementet pålegge personell som nevnt å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid innen virksomheter loven omfatter.
Pålegg etter første ledd kan ikke gis til gravide eller til personer under 18 eller over 65 år. Ved kriser eller katastrofer i fredstid kan pålegg etter første ledd ikke gis til personer som alene har omsorgen for barn under 16 år eller for funksjonshemmede. 
Plikten etter første ledd gjelder uavhengig av bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

§ 1-5.Når fullmaktsbestemmelsene i loven gjelder
§§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 får anvendelse:
1. når riket er i krig eller når krig truer, 
2. ved kriser eller katastrofer i fredstid etter beslutning av Kongen. Dersom det er nødvendig for å sikre liv og helse, kan departementet treffe en foreløpig beslutning om anvendelse. En slik beslutning skal bekreftes av Kongen så snart som mulig. En beslutning om anvendelse gis for et begrenset tidsrom og maksimalt for 1 måned. Beslutningen kan gjentas for inntil 1 måned av gangen. 

§ 1-4.Personell loven gjelder for
Denne lov gjelder for personell som tjenestegjør i virksomheter loven omfatter. Departementet kan i forskrift bestemme at personell som har tjenestegjort i slike virksomheter, og særskilt kvalifisert personell, skal omfattes av loven.

Kongen i statsråd vedtok ikrafttredelse den 6.mars 2020. Forventes forlenget innen 5.april 2020.

Fravær fra jobb som følge av Covid-19

NAV har egne retningslinjer for dette, kortversjonen er: 

 1.  Ansatte som er smittet av Koronavirus. 
  Personer som er konstatert smittet av Koronavirus har rett på sykmelding. Normale rutiner for varsling til nærmeste leder og oppfølging av den sykmeldte følges. 
 2.  Ansatte som kan være smittet av Koronavirus og som er pålagt hjemmekarantene. Personer som kan være smittet av Koronavirus og som blir pålagt hjemmekarantene kan ha rett på sykmelding og sykepenger. Men det må da også vurderes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging på arbeidsplassen- slik at den ansatte kan være på jobb til vedkommende evt. får symptomer. Dersom ansatte må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. 
 3.  Ansatte som må være hjemme med syke barn. Avtalefesta generelle regler for dette gjelder. Pleie av barn med konstatert Corona vil kunne medføre karantene for den ansatte i etterkant jfr. pkt.2. 
 4.  Ansatte som må være hjemme med friske barn pga. stengt skole/barnehage eller pålagt karantene for klassetrinn o.l.  Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset.
  Stortinget vedtok 20.03.20 å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.
  Når du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din betale deg lønn for de første 3 omsorgs dagene. Arbeidsgiver skal også betale deg lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få tilbake disse pengene ved å sende et refusjonskrav til NAV. Dvs. at med 2 barn under 12 år er omsorgsdagene utvidet til 20 dager pr forelder, og for 3 barn eller mer er dagene utvidet til 30 dager for 2020. 
 5. Snåsa kommune har midlertidig utvidet ansattes rett til å benytte egenmelding i stedet for sykmelding til 16 kalenderdager sammenhengende (ordinært 8 dager sammenhengende). 

Omdisponering ansatte

Omdisponering av ansatte der ordinær arbeidsplass er stengt eller arbeidsoppgaver har falt bort pga Korona.  
Hvis en virksomhet må redusere driften, kan ansatte helt eller delvis permitteres. Det betyr at ansatte blir løst fra arbeidsplikten og arbeidsgiver blir løst fra lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. På nåværende tidspunkt er det ikke planlagt gjennomføring av permitteringer av ansatte i Snåsa kommune. Ved omplassering vil en også unngå permittering. 

Arbeidstaker må i denne situasjonen påregne at midlertidig omdisponering kan skje. 
Noen ansatte har allerede hatt oppgaver innen helse, pleie og omsorg.
Det vil skje en konkret forsvarlighets- og rimelighetsvurdering i forhold til hver enkelt arbeidstaker.  Momenter / hensyn som kan være relevante i vurderingen: 

 • Hvilke arbeidsoppgaver har man til daglig og hvilke oppgaver er man kvalifisert for å gjøre 
 • Hvor ekstraordinær og akutt er situasjonen og stort er behovet for arbeidskraft 
 • Er det forbundet fare med det ekstraordinære arbeidet, evt. hvilken fare 
 • Andre relevante hensyn 

Der hvor arbeidsgiver ikke kan sysselsette og alternativet ville vært permittering eller lønn uten å utføre arbeid, vil styringsretten ikke være begrenset til noen type arbeid. Unntak gjelder for de tilfellene der en arbeidstaker ikke har mulighet til å håndtere arbeidet på en forsvarlig måte. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte således måtte finne seg i betydelige endringer.
Forutsatt at kommunens beslutning om omdisponering skjer under hensyn til den enkelte arbeidstakers individuelle forhold, vil det være ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettslig sanksjoner dersom man nekter å etterkomme beslutningen. En generell engstelse for smitte vil ikke gi rett til å nekte å arbeide.

 

Disse tiltakene er nødvendig for at alle i Snåsa Kommune skal kunne motta den hjelpen de trenger, når de trenger det. Alle deler av kommunen har på ulike måter gjort kjempeviktige tiltak for at vi skal stå rustet mot den pandemien vi nå opplever. Det er veldig viktig at alle følger de anbefalinger og retningslinjer som blir gitt, både fra sentrale og lokale myndigheter. Da vil vi sammen klare å komme oss igjennom dette på en best mulig måte.


Snåsa, 01.04.20
Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann
 

Til toppen