Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Korona - Interne retningslinjer

Korona - Interne retningslinjer

For å redusere smitterisikoen gjelder nå følgende regler for samtlige ansatte i Snåsa kommune. Reglene gjelder samtlige ansatte i basisorganisasjonen, og all virksomhet som omfatter samarbeidende organer.

Reglene gjelder fra 12.03.2020 kl. 18.00.

Samlinger, større møter, tjenestereiser:

 • Alle skoler og barnehager stenges (gjelder også private). Voksenopplæring, bibliotek, gymsaler, kulturskole  og svømmehall stenges. 
 • Kommunehuset stenges for publikum, kontakt pr telefon, e-post eller Facebook. Kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside www.snasa.kommune.no 
 • Det er innført besøksrestriksjoner på sykeheimen, Hovteigen og Hovtun. Kun bare de nærmeste pårørende kan besøke disse enhetene. Det vil bli etablert adgangskontroll, jfr retningslinjer fra regjering. 
 • Alle møter som kan gjennomføres på Skype eller lignende media skal gjennomføres på denne måten.
 • Møtevirksomhet med mer enn 15 deltakere tilstede skal avlyses.
 • Alle offentlige arrangement avlyses. 

Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som for eksempel øvinger, konserter, forestillinger og kino avlyses. 

 • Ansatte deltar ikke på kurs og seminar.
 • Vi oppfordrer befolkningen til må holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.

Konsekvenser og effekt av dette følges tett, og blir daglig vurdert av kommunens ledelse og kommuneoverlege.

Feriereiser

Feriereiser til områder med pågående smittespredning (oppdatert oversikt på fhi.no) frarådes på det sterkeste av arbeidsgiver.  

Sentrale retningslinjer: «Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020»

KS har gitt følgende retningslinjer som Snåsa kommune vil følge: 

Dersom en arbeidstaker på tross av helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd, velger å reise til utsatte områder med stor risiko for å bli smittet av Koronaviruset, vil arbeidsgiver kunne bestride rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vil i stedet kunne avtales ferie, avspasering eller ulønnet permisjon.

Generelt oppfordrer arbeidsgiver til en kritisk vurdering av behovet for feriereiser til utlandet akkurat nå.  

På Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no oppdateres reiseråd fortløpende. Vær derfor oppmerksom på at regler her kan bli endret mens du evt. er på reise, og at dette kan få følger for deg når du kommer hjem.

Uttak av ferie/avspasering

Søknad om uttak av ferie/avspasering må vurderes nøye opp mot den enkelte enhets fravær på tidspunktet. Dersom enheten har stort fravær som følge av Korona, vil muligheten til å ta ut ferie og avspasering være mindre. 

Eksempelvis kan det i år bli vanskeligere eller ikke aktuelt å ta ut ferie/ekstra fridager i forbindelse med påsken- om enheten har stort fravær på tidspunktet. Det kan også være slik at endelig svar på om ansatte får ta ut ferie/avspasering ikke kan gis før like før påsken.  

Hygiene

God hostehygiene og god håndhygiene er svært viktig for tida. Host i papirlommetørkle/albue og vask hendene grundig og ofte. 

Håndhilsning, klemming og lignende nærkontakt i arbeidssammenheng skal unngås i størst mulig grad. 

Et generelt råd er å holde minst 1 meters avstand til andre personer, det vurderes som «sikker avstand» i forhold til smitte. 

Bruk av hjemmekontor og fleksitid

Folkehelseinstituttet anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som forebyggende tiltak mot Korona. Økt bruk av hjemmekontor og fleksitid avtales med nærmeste leder.   

Beordring 

Beordring av ansatte kan bli aktuelt. 

Fravær fra jobb som følge av Korona

NAV har egne retningslinjer for dette, kortversjonen er: 

 • a) Ansatte som er smittet av Koronavirus
  Personer som er konstatert smittet av Koronavirus har rett på sykmelding. Normale rutiner for varsling til nærmeste leder og oppfølging av den sykmeldte følges. 
 • b) Ansatte som kan være smittet av Koronavirus og som er pålagt hjemmekarantene
  Personer som kan være smittet av Koronavirus og som blir pålagt hjemmekarantene kan ha rett på sykmelding og sykepenger. Men det må da også vurderes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging på arbeidsplassen- slik at den ansatte kan være på jobb til vedkommende evt. får symptomer. 
  Dersom ansatte må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. 
 • c) Ansatte som må være hjemme med syke barn
  Avtalefesta generelle regler for dette gjelder. Pleie av barn med konstatert Korona vil kunne medføre karantene for den ansatte i etterkant jfr. pkt. b. 
 • d) Ansatte som må være hjemme med friske barn pga stengt skole/barnehage eller pålagt karantene for klassetrinn o.l.  
  Disse har ikke krav på sykmelding. Etter avtale med nærmeste leder kan ferie/avspasering og eventuelt permisjon uten lønn benyttes. Hjemmekontor anbefales vurdert som løsning - slik at den ansatte kan gjøre arbeidsoppgaver hjemmefra.  

Nasjonale retningslinjer:

Helsedirektoratet har vedtatt at det skal gis tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgssektoren slik at foreldrene kan være på jobb. Det vil komme informasjon om hvordan dette blir i Snåsa til de det angår.  

Vi gjør oppmerksom på at det må påregnes jevnlige oppdateringer/endringer av disse retningslinjene. Hver enkelt ansatt pålegges til enhver tid å holde seg oppdatert. 

 

Snåsa, 12.03.20

Roy-Bjarne Hemmingsen

Rådmann

Til toppen