Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Høringer - Kunngjøringer

Høringer - Kunngjøringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Det er fremmet forslag på valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2025
Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.24
Meddommere til lagmannsretten 2021 – 2024
Meddomemre til Tingretten 2021 – 2024
Forslagene legges ut til høring med høringsfrist 05.06.20. 

Evt. Tilbakemelding sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller epost: postmottak@snasa.kommune.no. 

Endelig valg foretas av kommunestyret 25.06.20. 

Steinkjer kommune har drevet gjenvinningsstasjon på Semsøra siden 2009, og har etter anmodning fra Fylkesmannen søkt om videre tillatelse etter forurensingsloven til drift av anlegget. Virksomheten ligger på Semsøra gnr. 14. bnr.79, fnr 32 i Snåsa kommune.

Fylkesmannen vil nå legge søknaden ut til offentlig ettersyn og ber om at evt merknader og kommentarer sendes til Fylkesmannen innen 14. juni 2020 til fmtlpost@fylkesmannen.no 

Til toppen