Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Høringer - Kunngjøringer

Høringer - Kunngjøringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart om planarbeid for Belbu Massetak Snåsa kommune.  Reguleringsplanen berører
gårds/bruksnummer 38/1 og 38/2. Mindre justeringer av plangrense underveis i planprosessen må påregnes.

Det varsles herved om at overnevnte område ved Strindmoen i Snåsa kommune planlegges
regulert med sikte på uttak av og produksjon av stein i forskjellige fraksjoner for salg,
herunder produksjon av varer med knust fjell som råvare.

 

Med bakgrunn i Formannskapets vedtak den 16.11.21 jfr sak nr. 38/21, legges forslag til budsjett og gebyrregulativ ut på høring.

Høringsfristen er satt til 01.12.2021. Endelig behandling av budsjett og økonomiplan skjer i formannskapets møte den 07.12.21 og med endelig vedtak i kommunestyremøte 16.12.21

Forslaget til budsjett og gebyrregulativ ligger ute digitalt på kommunes hjemmeside, og tilsvarende papirversjon legges også ut i kommunens servicetorg

Til toppen