Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Høringer - Kunngjøringer

Høring - Oppstart av planarbeid - Belbu massetak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart om planarbeid for Belbu Massetak Snåsa kommune.  Reguleringsplanen berører
gårds/bruksnummer 38/1 og 38/2. Mindre justeringer av plangrense underveis i planprosessen må påregnes.

Området er i dag regulert til LNF-A (Landbruk-, Natur og Friluftsområder) og råstoffutvinning M4 i kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortsatt uttak av løsmasser , samt for deponering av rene masser. På lengre sikt tilbakeføres arealet til landbruk der uttak er sluttført. Det er et eksisterende uttak på stedet. Snåsa kommune har i oppstartsmøte avholdt 17.02.2021 vurdert at planen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

 

Oppstartsbrevet finner du her: (PDF, 4 MB)

 

Innspill til planarbeidet sendes til Ing. Jorleif Lian AS innen 03.januar 2022.

Til toppen