Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

 • Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Saemiej åålmegebiejjie 6.b. 2021

Saemiej åålmegebiejjie Snåasesne laavadahken goevten 6.b. 2021

Digitale heevehtimmie

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih kultuvren ektievoete- Snåasen tjïelte böörebe digitalese Saemien åålmegebiejjie heevehtidh.

PROGRAMME:

 • Bijjiedimmie saeviegistie
 • Saemiej åålmegelaavlome
 • Daan-biejjien heelsege, Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo
 • Daan-biejjien heelsege, Tjïelten åejvie Arnt Einar Bardal
 • Daan-biejjien heelsege, Joralf Gjerstad
 • «Spot on» Gïeleviehkie
 • Gïelem nastedh orre jarkoestimmiegærja bæjhkohte: «Saemieh» Sigbjørn Skåden, Gïeleviehkie åehpiedehtieh
 • «Våhkoen baakoe», 52 saemien baakoeh dej gaektsie jaepieboelhki bïjre, Åarjel-Saemiej skuvlen learohkh åehpiedehtieh
 • Gyrhkesjimmie, Gïeleviehkie jih hearra John Gunnar Krogstad. Vuelie, Elen Kristina Utsi

Les hele programmet på samisk / norsk (PDF, 4 MB)

Programmet varer fra kl 09.00-15.00.

Her er en animasjonsvideo om bakgrunnen for samenes nasjonaldag: https://youtu.be/mIvsbqL0UI4

Lenke til video 6.februar 2021 

 

Lahkoe biejjine / Gratulerer med dagen!

Til toppen