Saemiej Åålmegebiejjie 2022 / Samefolkets dag 2022

Saemiej Åålmegebiejjie 2022 / Samefolkets dag 2022

Snåasesne aejlege goevten 6. b. 2022 / Samefolkets dag, Snåsa, søndag 6. februar 2022

Digitale heevehtimmie  /  Digital feiring

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Saemien gïelen jih kultuvren ektievoete- Snåasen tjïelte böörebe digitalese Saemien åålmegebiejjie heevehtidh.

Programme:

- Saemiej åålmegelaavlome
- Daan-biejjien heelsege, Saemiedigkien raerielihtsege Maja Krihke Jåma
- Vuelie, Lawra Somby
- Daan-biejjien heelsege, Tjïelten åejvie Arnt Einar Bardal
- «Våhkoen baakoe», 52 saemien baakoeh dej gaektsie jaepieboelhki bïjre, Åarjel-Saemiej        skuvlen learohkh åehpiedehtieh
- Digitaale vuesiehtimmie Saemien Sijten orre gåeteste, Birgitta Fossum
- «Spot on» Gïeleviehkie
- Gïelem nastedh orre gærjah jih videjovegærjah bæjhkohte , Gïeleviehkie åehpiedehtieh

Gyrhkesjimmie Soknestuggu`sne tsåahka 11.00, hearra John Gunnar Krogstad. Buerie båeteme!

__________________________________________________________

 

Saemien Sijte, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og kultur - Snåsa kommune inviterer til digital feiring av Samenes nasjonaldag.

Program for dagen:

- Samefolkets sang
- Tale ved sametingsråd Maja Kristine Jåma
- Joik av Lawra Somby
- Tale ved ordfører Arnt Einar Bardal
- Presentasjon av ukas ord, 52 samiske ord fra de åtte årstidene, elevene ved Åarjel Saemiej      skuvle
- Digital omvisning på nye Saemien Sijte med Birgitta Fossum
- «Spot on» Gïeleviehkie
- Gïeleviehkie presenterer nye bøker og videobøker fra Gïelem nastedh


Fysisk gudstjeneste i Soknestuggu kl. 11.00 med prest John Gunnar Krogstad


Program / Programme (PDF, 7 MB)

 

Lenke til det digitale programmet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rryo7J-hvPM 

Lenke til gudstjeneste: 
https://www.youtube.com/watch?v=24GhYbZ3VIA

Lahkoe biejjine! / Gratulerer med dagen!

Til toppen