Her kan du stemme på valgdagen

Her kan du stemme på valgdagen

STOERREDIGKIE-JÏH SAEMIEDIGKIEVEELJEME 2021.

Måantan, skïereden, 13.b. 2021 edtja  tjirkijh veeljedh Stoerredægkan jïh Saemiedægkan.

Daesnie maahtah steemmadidh:

Vinjen gievlie:           Kløvertunet, måantan, skïereden 13.b. ts. 10.00 - 20.00

Aglen gievlie:            Bergkollen, måantan, skïereden 13.b. ts. 10.00 - 19.00

Breiden gievlie:         Breiden siebriedahkegåetie, måantan, skïereden 13.b. ts. 10.00 - 19.00

 

Datne isolaatesne jallh karanteenesne covid-19:n gaavhtan veeljemebiejjien

Jis isolasjovnese jallh karanteenese bïejesovvh minngemes hïeljen veeljemen åvtelen jallh veeljemebiejjien: Ringkh servicetåarjese, tell. 74138200 jïh soptsesth datne leah isolaatesne/karanteenesne covid-19:n gaavhtan, jïh datne åadtjoeh latjkoem darjodh guktie maahtah jïenestidh.
NB! Tïjjemierie juktie latjkoem darjodh lea måantan, skïereden 13.b. tsåahka 10.00.


Mijjieh jïh mijjen veeljemebarkijh edtjebe hoksedh gaajhkesh jearsoe veeljemem åadtjoeh.

Smittevernveileder for valggjennomføring under Covid-19-utbruddet (PDF, 887 kB)

__________________________________________________________

 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021.

Det er valg på representanter til Storting og Sameting mandag 13. september 2021.

Her kan du stemme:

Vinje krets:               Kløvertunet, mandag 13. september, kl. 10.00 - 20.00

Agle krets:                 Bergkollen, mandag 13. september, kl. 10.00 - 19.00

Breide krets:             Breide samfunnshus, mandag 13. september kl 10.00 - 19.00

 

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19 på valgdagen?
Dersom du blir satt i isolasjon eller karantene siste helga før valget eller på valgdagen:
Ring servicetorget, tlf 74138200 og oppgi at du er i isolat/karantene på grunn av covid-19 og du vil få gjort avtale om å få stemme.
NB Frist for å gjøre avtale er mandag 13. september klokken 10.00.


Vi og våre valgmedarbeidere skal sørge for et trygt valg for alle.

Smittevernveileder for valggjennomføring under Covid-19-utbruddet (PDF, 887 kB)

Til toppen