Informasjon om manntall

Informasjon om manntall

Almetjelåhkoe

Stoerredigkieveeljeme 2021

Datne tjoerh almetjelåhkosne tjåadtjodh jis edtjh jïenestidh Stoerredigkieveeljemisnie.

Snåasen tjïelten almetjelåhkoe 2021 byögkeles vuartasjæmman bïejesåvva daejtie sijjide:

 • Snåasen Tjïeltegåetie, hoksehtimmietåarje
 • Snåasen gærjagåetie
 • Coop marked Brede

Almetjelåhkoe gællan sjædta dovne veeljemebiejjien 13.09.21.

Jis dov nomme ij leah veeljemelåhkosne mij leah vuartasjæmman bïejesovveme Stoerredigkieveeljemasse, jallh jis jeatjah fiejlieh læstojne, maahtah krïevedh veeljemeståvroe fiejliem staerede, v. veeljemelaaken § 2-7. Dellie tjoerh krïevenassem tjaaleldh tjïelkestidh jïh dam seedtedh dan varke gåarede diekie: Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

jallh e-påaste; postmottak@snasa.kommune.no

 

Saemiedigkieveeljeme 2021

Datne tjoerh saemiealmetjelåhkosne tjåadtjodh jis edtjh jïenestidh Saemiedigkieveeljemisnie.

Almetjelåhkoe Saemiedigkieveeljemasse Snåasesne byögkeles vuartasjæmman bïejesåvva daejtie sijjide:

 • Snåasen Tjïeltegåetie, hoksehtimmietåarje
 • Snåasen gærjagåetie
 • Coop marked Brede
 • Saemien Sijte

Almetjelåhkoe gællan sjædta dovne veeljemebiejjien 13.09.21.

Dïhte guhte veanhta satne jallh naan jeatjebh båajhtoehlaakan leah tjaalasovveme Saemiedigkien veeljemelåhkose Snåasen tjïeltesne jallh ij leah meatan desnie, maahta krïevedh Saemiedigkie fiejliem staerede. Dellie tjuara krïevenassem tjaaleldh tjïelkestidh jïh dam seedtedh Saemiedigkien veeljememoenehtsasse/Sametingets valgnemnd, Avjovargeajdnu 50, 9730 Karasjok

E-påaste: samediggi@samediggi.no

 

 

 

_______________________________________________________________

 

Manntall

Stortingsvalget 2021

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget.

Manntallet for Snåsa kommune 2021 er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

 • Snåsa Herredshus, servicetorget
 • Snåsa bibliotek
 • Coop marked Brede

Manntallet ligger ute fram til og med valgdagen 13.09.21

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut for Stortingsvalget, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen, jfr. valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller e.post; postmottak@snasa.kommune.no

 

Sametingsvalget 2021

Du må stå i samemanntallet hvis du skal stemme på Sametingsvalget.

Manntallet for Sametingsvalget i Snåsa er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

 • Snåsa Herredshus, servicetorget
 • Snåsa bibliotek
 • Coop marked Brede
 • Saemien Sijte

Manntallet ligger ute til og med valgdagen 13.09.21.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i Snåsa kommunen, kan kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Avjovargeajdnu 50, 9730 Karasjok

Epost: samediggi@samediggi.no

 

 

Til toppen