Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Tidligstemmegiving

Tidligstemmegiving ved Stortings- og Sametingsvalget 2021

 Stortings-og sametingsvalget er mandag 13. september 2021

Aareh steemmadimmie Stoerredigkieveeljemisnie jih Saemiedigkieveeljemisnie 2021

Veeljijh mah sijhtieh steemmadidh boelhken snjaltjen 1.b. raejeste – mïetsken 9.b. raajan maehtieh tjïeltine govlehtalledh  jïh tïjjen bïjre seamadidh juktie steemmadidh. Maahta govlehtalledh saaht mejnie tjïeltine Nöörjesne. Mujhtieh legitimasjovnem meatan vaeltedh gosse edtjh steemmadidh.

Maahta Snåasen tjïeltine govlehtalledh tell. 741 38200 jallh e-påaste: postmottak@snasa.kommune.no

 

_____________________________________________________________________

Tidligstemmegiving ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Snåsa kommune kan kontaktes på tlf. 74138200 eller e.post adr: postmottak@snasa.kommune.no

Til toppen