Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret.

Boliger og fritidsboliger

Fra 2021 har Snåsa kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Det betyr at du må ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet. For eiendommer som mangler verdsetting fra Skatteetaten (hovedsakelig næring- og fritidseiendom) vil kommunale takster gjelde som før. Kommunale takster utarbeides også for nye boliger som enda ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten. Det vil fremgå på tilsendt skatteseddel hvilken verdsettingsmetode som gjelder for din eiendom.

 Uavhengig av verdsettingsmetode vil eiendomsskatten beregnes med en sats på 4 promille av 70 % av boligverdien.

  • Finn ut mer om Skatteetatens verdsetting av boligeiendom på: Skatteetaten.no

Næringseiendommer

For næringseiendom gjelder kommunale takster på samme måte som tidligere år. Skattesatsen for næringseiendommer, energiverk m.v. Skattesatsen her er på 7 promille.

Klage

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Snåsa kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Kommunale takster:

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Snåsa kommune. Klagefristen er 6 uker fra den dagen eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen sendes:

Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa og merkes eiendomsskatt.

Skatteetatens verdsetting:

Snåsa kommunen benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger (boligverdi) ved utskriving av eiendomsskatt, og eiendomsskatt som utskrives i 2023 bygger på boligverdier fra inntektsåret 2021.

Grei informasjon om adgangen til å endre boligopplysninger eller verdifastsetting fremgår på Skatteetatens hjemmeside

Når betaler jeg eiendomsskatten?

Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale eiendomsgebyr i tre terminer. Forfall er i mars, juni og september.
Faktura på eiendomsskatt skal betales selv om verdsettingen er påklaget.

 

Les mer om eiendomsskatteloven.