Ledige stillinger

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Vi publiserer stillingene både på sørsamisk og norsk.                               

Se ledige stillinger i Snåsa


 

Snåsa kommune søker fastlege

Har du lyst å bruke kompetansen din innen allmennmedisin, og bidra til utviklingen av en førsteklasses helsetjeneste i Snåsa kommune? Da bør du definitivt lese videre!
https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=52489

Sæjjasadtjebarkijh

Gïehtelimmiegoevtese gohtjedimmievikaarh sjïekedæjjaj åvteste daarpesje.

Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh. Dovne lohkehtæjjah, maanagïertelohkehtæjjah jïh faagebarkijh.

 • Sujhteme jïh hokse jienebh gohtjedimmiesæjjasadtjh daarpesje. Dovne skïemtjegåetie, hïejmedïenesjh jïh råajvarimmie funksjovneheaptoes almetjh. Dovne skïemtjesåjhterh healsoefaagebarkijh, studeenth jïh dah mah eah faageööhpehtimmiem utnieh, daerpies. 

Dah mah ïedtjem utnieh maehtieh e-påastesne bïeljelidh diekie, postmottak@snasa.kommune.no

Vikarer

 • Driftsavdelingen har behov for tilkallingsvikarer for renholdere. 
 • Barnehagene og skolene har behov for tilkallingsvikarer. Dette gjelder både lærere, barnehagelærere og fagarbeidere. 
 • Pleie og omsorg har behov for flere tilkallingsvikarer. Dette gjelder både sykeheimen, hjemmetjenestene og tiltak funksjonshemmede. Det er behov for sykepleiere; helsefagarbeidere, ufaglærte og studenter.

Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no 

Hvordan registrerer du deg?

 • Vi har tatt i bruk Webcruiter som jobbsøkeportal. Det betyr at du må registrere deg første gang du skal søke på ledig stilling i kommunen. Har du brukt Webcruiter før, bruker du samme pålogging som tidligere.
 • Du må ha en privat e-postkonto for å søke. Dette kan enkelt og gratis opprettes.
 • Når du oppretter ny bruker eller ber om nytt passord - kan det skje at passord og brukernavn havner i søppelkassen istedenfor i innboksen. Flere gmail- og hotmail-brukere har blant annet opplevd dette. Sjekk derfor søppelkasse/spam før du ber om nytt passord, eller ber om support.

Hvordan søker du?

 • Du må søke elektronisk.
 • Det er bare mulig å søke på stillinger som er utlyst - og du må følge lenken fra stillingsutlysningen for å søke.
 • Du kan ikke sende søknaden på e-post til noen i kommunen.
 • Du kan ikke sende papirsøknader.

CV og attester

 • Du må legge inn CV første gang du søker på en ledig stilling i kommunen.
 • Din CV lagres på din bruker og du kan bruke samme CV hvis du søker på flere stillinger.

Hvordan vet du at din søknad er mottatt?

 • Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt.

Offentlig søkerliste

 • Etter søknadsfristens utløp opprettes en offentlig søkerliste.
 • Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jfr offentlighetsloven §25.

Trenger du hjelp til å søke?

Lykke til med jobbsøkingen!