Kommunedirektør

 Roy-Bjarne Hemmingsen er kommunedirektør i Snåsa kommune

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.

I kommunelovens § 4 står det: ”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.”

Kontakt:

Roy-Bjarne Hemmingsen

e-post: roy.bjarne.hemmingsen@snasa.kommune.no
Mobil: 95263394