Daan våhkoen baakoe - Ukas ord 2020

Daan våhkoen baakoe / Ukas ord 2020
Våhkoe / Uke Samisk Norsk
7 Tjarve Skare (som bærer)
8 Gaamese Belling
9 Suevie Is på reinlav
10 Gejhkie-bearkoe Tørkakjøtt
11 Dïeve-aske Fullmåne
12 Juhtije-ledtieh båetieh Trekkfuglene kommer
13 Låedtjie Vindstille
14 Bisse-ajja Bjørn
15 Skirreduarsta Skjærtorsdag
16 Gïjre-juhteme Vårflytting
17 Vuertedh Å vente
18 Kraesie-gaetskede Tid da reinen begynner å ete gress
19 Åbloe Humle
20 Lahkoe biejjine Gratulerer med dagen
21 Suehpiedidh Å kalve
22 Bïehtsegidh Spire, gro
23 Tjaetsie Vann
24 Bïjvele Varmt
25 Biejjie-gåakoe Solskinn
26 Jovnesåhkoeh Midtsommer
27 Giedtie Gjerde
28 Tjoejhkh Mygg
29 Stååkedidh Leke (med hverandre)
30 Voejedh Svømme
31 Meatska Det råtner
32 Fealadidh Reise
33 Skuvle aalka Skolen begynner
34 Möörjedh Plukke bær
35 Guelie Fisk
36 Sööjnedh Skjære skohøy
37 Åådtjestidh Kaste lasso
38 Niestiem vaeltedh Ta matrein
39 Skïjledh Gulne, visne om blad
40 Skïeredahke Brunsttid
41 Tjuengele Hagl
42 Liksie Tran
43 Krievvie Reinflokk
44 Låavthgåetie Teltkåte
45 Askedibie Måneskinn
46 Lïerhkelidh Drive rein ned fra fjellet
47 Tjååtsele And
48 Healkamosse Allehelgensdag
49 Tjoevkesh båaltajibie Vi tenner lys
50 Bååhkesjidh Bake
51 Aavone Glad
52 Vadtesh rïhpestibie Vi åpner pakker
1 Tjåetskeme Kaldt
2 Spaajhte gïerestallem Jeg aker fort
3 Jïenge juanga Isen synger
4 Stoerre heblieh Store snøkrystaller
5 Gåarodh Å sy
6 Saemiej åålmegebiejjie Samefolkets dag