Daan våhkoen baakoe 2021

Daan våhkoen baakoeh 2021 / Ukas ord 2021
Måned / Ukenr Sørsamisk Norsk
Tsiengele Januar
1 Daelvie-jïjje Vinternatt
2 Lååvesjh Karlsvogna (stjernebilde)
3 Lopmem baeledh Måke snø
4 Manne tjoejkem Jeg går på ski
Goevte Februar
5 Saemien saevege Samisk flagg / det samiske flagget
6 (14 februar) Datnem eahtsam Jeg elsker deg
7 Jïengesne sjeejsadidh Å gå på skøyter på isen
8 Gallabaernieh Orions belte (stjernebilde)
Njoktje Mars
9 Dållem bïejedh Lage bål
10 Dållem nastedh Legge på ved på bålet
11 Gïemhpestahke Stav som man holder kaffekjelen med over bålet
12 Biejjiebaerehke Solsteik, sollys bakke
13 Suajas sïjje Vindstille sted
Voerhtje April
14 Jïengesne håagkodh Fiske på isen
15 Saevrie Løs og grov snø som ikke bærer
16 Lopme sjalka Snøen smelter
17 Urpie Bjørkeknopp om våren
Suehpede Mai
18 Miesehke Simle med kalv
19 Bearkoem soevestidh Røyke kjøtt
20 Gïeke klojke Gjøken galer
21 Ledtieh vijhtsierdieh Fuglene kvitrer
22 Blommah tjöönghkebe Vi plukker blomster
Ruffie Juni
23 Tsanghkh tjonnesne Rumpetroll i tjønna
24 Sïjhtem laavkodh Jeg vil bade
25 Tjaetsieskïere Vannoverflata
26 Biejjie guaka Sola skinner
Snjalte Juli
27 Roevtedh Bli solbrent
28 Jïjnjh tjoejhkh Mye mygg
29 Bïjveles biejjie Varm dag
30 Naerie Knott (insekt)
Mïetske August
31 Sirrieh tjööngkebe Vi plukker blåbær
32 Viermieh jadtehtidh Sette garn
33 Skuvle vihth aalka Skolen begynner igjen
34 Guelieh tjåalodh Sløye fisk
35 Ebriemåekie regnskur
Skïerede, gaekere September
36 Suejnietjuahpa Sted hvor en skjærer skohøy (sennagress)
37 Haepkine tjöönghkieh De samler med helikopter
38 Tjaktjebiejjie Høstdag
39 Tjengkere træjsa Ballen spretter
Golke Oktober
40 Lasth vyskedieh Bladene blir gule
41 Tjåetskemes biejjie Kald dag
42 Niestiem smeejvedh Partere slakt
43 Giesie-tïjje nåhka Sommertida tar slutt