Daan våhkoen baakoe 2022

Daan våhkoen baakoeh 2022 / Ukas ord 2022
Uke sørsamisk Norsk
1 Aernie Ildsted, arne
2 Maadter-aahka Oldemor, stam-mor
3 Tjalse-jïenge Blank-is
4 Vaedtsieh olkese Gå ut! (Imperativ, 2.person singular, dvs. du
5 Saevegem bijjiedibie Vi heiser flagget
6 Murriedidh Trives, ha det hyggelig
7 Mov voelpe Min venn
8 Aeredsbeapmoem byöpmedibie Vi spiser frokost
9 Vuajnah tjaangh! Velkommen inn!
10 Manne lyjhkem...... Jeg liker......
11 Daelie dom våaroe Nå er det din tur
12 Åahpanadtedh Bli kjent (med), gjøre seg kjent
13 Haltha tjalhta Nesten umulig
14 Daelie skearka Nå blir det klarvær
15 Påaske-våhkoe Påskeuke
16 Gåatoje bovtse Beitende rein
17 Slïbnehke Nyfødt kalv
18 Mijjie lïerebe Vi lærer oss
19 Bïjveles biejjie Varm dag
20 Mijjieh heevehtibie Vi feirer
21 Laampe Lam
22 Skyllije-maana Konfirmant
23 Beelhte Belte
24 Bïenje Hund
25 Datne asth? Har du tid?
26 Staalehke Uredd, modig
27 Aatjan-dålle Regnbue
28 Gïevh-pluevie Søkkmyr
29 Sovkedh Å ro
30 Lååvnadahke Soloppgang
31 Sirrieh Blåbær (i flertall)
32 Njoetse laadtegh Modne multer
33 Vaartoe Lavt fjell med krattskog omkring
34 Gaavnedibie vihth Vi treffes igjen
35 Voessem tsagkedh Å pakke sekken
36 Tjaktjegåatome-dajve Høstbeiteområde
37 Gåessie busse jåhta? Når går bussen?
38 Gaarenasse Korp
39 Gåetiebealesne På leirplassen
40 Gåårvedidh Kle på seg
41 Daelie mullede Nå blir det overskyet
42 Juhtije-ledtieh Flyttfugler
43 Beapmoeh jurjiehtidh Å lage mat
44 Hearskoes beapmoe Nydelig/velsmakende mat
45 Bovresne mïnnedh Ta en tur på butikken
46 Manne sovhtine Jeg er forkjølet
47 Buertiem dealodh Å dekke bord
48 Tjoeverh gåetiem bïssedh! Du må vaske huset!
49 Tjidtjetje-guaktah Mor og barn
50 Jåvle-moere Juletre
51 Stroehte Julekvelden
52 Naestie-elmie Stjernehimmel