Snåase/ Snåsa – en tospråklig kommune

Den 01.01.2008 ble Snåsa kommune innlemmet i Forvaltningsområdet for samisk språk. Det vil si at samisk og norsk skal være likestilt i kommunen. Da ble Gïelem nastedh - sørsamisk språk- og kompetansesenter opprettet som et prosjekt for å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk i kommunen.

Prosjektet skulle senere gå over til å bli et permanent samisk språk- og kompetansesenter i kommunen. I 2012 ble virksomheten omorganisert. Da ble «Enhet for samisk språk og kultur» etablert, og Gïelem nastedh fikk status som eget språksenter underlagt «Enhet for samisk språk og kultur».

Den 22. februar 2012 ble det undertegnet et samarbeidsavtale mellom  Snåsa kommune og Sametinget. Avtalen vil  forplikte kommunens arbeid  i forhold til statusen som tospråklig kommune og arbeidet med å utvikle det  sørsamiske språket. Kommunes samarbeidsavtale med Sametinget ble underskrevet av Sametingsråd Ellinor Marita Jåma og  ordfører Vigdis Hjulstad Belbo.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr bl.a  at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Synliggjøring

Å synliggjøre samisk kultur i de offentlige rom i form av skiltning på samisk. Symbolbruk og  utsmykning, bidrar i stor grad til bevisstgjøring og identitetsbygging.

Skolen skal benytte seg kunnskapsløfte Samisk for å øke samisk språk- og kulturkompetanse.

Språkutvikling på de samiske enhetene

  • barnehage og skole
  • økt bruk av samisk

Tiltak  som vil styrke og utvikle samisk språk

  • språkkurs
  • Skape språkarenaer–vitalisering av sørsamisk språk og kultur på nye arenaer.