Kommunale legat og fond

De som ønsker å vite mer om legatene nedenfor kan ta kontakt med ordføreren enten pr. telefon eller mail.

Søknader sendes:
Ordfører
Snåsa kommune
Sørsivegen 6
7760 Snåsa
 

TJÏELTEN LEGAATE SOSIJAALE JÏH HEALSOEÅSSJELIDIE SNÅASESNE

30.000 kråvnaj raajan ållesth kapitaaleste maehtieh juakasovvedh daejtie 3 åssjelidie:
a) Dan buaratjommesasse voeresidie Snåasen tjïeltesne
b) Goh dåarjoe ekonomeles buerkiestamme ohtsemen mietie
c)  Diabetesesåssjelh
Akte jïjtse ståvroe dam reerie
Vadtasåvva goeven.
Ohtsememierie gålkoen/rahkan 15.b. 
 

KARIN JÏH TORBJØRN JØRSTADEN VADTESEPRIEVIE

Noeride mah Snåasesne årroeminie jïh mah sijhtieh meatan årrodh kuvsjesne jallh plearoeh juktie musihkem jallh laavlomen lïeredh jïh mah sijhtieh ööhpehtimmiem vaeltedh naakeninie daejstie vuekijste.
Akte jïjtse ståvroe dam reerie.
Ohtsememierie gålkoen/rahkan 15.b. 


SNÅASEN MAANA- JÏH NOEREFOENTE

Edtja maana- jïh noerebyjresem Snåasesne dåarjoehtidh. Hijven eejehtimmie- jïh darjomefaalenassh. Ektieråajvarimmieh.
Akte jïjtse ståvroe dam reerie.
Ij naan ohtsememierie. Iktemearan gïetesåvva.


Dah mah sijhtieh vielie daej legaati bïjre daejredh dejnie aajkojne ohtsedh, maehtieh tjïelten åejvine gaskesadtedh, tell: 91790409, meejle: arnt.bardal@snasa.kommune.no

Ohtsemh seedtesuvvieh:

Ordfører/Tjïelten åejvie, Snåasen tjïelte,
Sörsivegen 6,
7760 SNÅSA/SNÅASE

______________________________________________


KOMMUNALT LEGAT FOR SOSIALE- OG HELSEFORMÅL I SNÅSA.

Inntil kr. 30.000 av totalkapitalen kan hvert år fordeles til følgende 3 formål:
d) Til beste for eldre i Snåsa Kommune.
e) Som tilskudd etter økonomisk begrunnet søknad
f)  Diabetesformål
Disponeres av et eget styre.
Utdeling skjer i desember.
Søknadsfrist: 15. november 


KARIN OG TORBJØRN JØRSTADS GAVEBREV

Til ungdom bosatt i Snåsa som ønsker å delta på kurs eller lignende for å lære om musikk eller sang og som ønsker å utdanne seg i en av disse grenene.
Disponeres av eget styre.
Søknadsfrist 15. november 


SNÅSA BARNE- OG UNGDOMSFOND

Skal støtte barne- og ungdomsmiljø i Snåsa. Positive fritids- og aktivitetstilbud. Fellestiltak. Disponeres av eget styre.
Ingen søknadsfrist. Behandles etter hvert.