Studieplass ved St.Olaf College i USA

Søknadsfrist: 15. november 

 

Studijesijjie daesnie:  St.Olaf College USA Sïjhth?

• gaalkije eengelsken gïelem lieredh?                    
• gaskenasjonaale dååjrehtimmiem åadtjodh?                           
• college-jieleden sisnjielistie dååjredh?
• vielie goh aktem faagem lohkedh aktene skuvlejaepesne?
• dam faagekombinasjovnem vaeltedh maam jïjtje sïjhth, jïh jååhkesjimmiem dan åvteste åadtjodh goh akte bielie dov ööhpehtimmeste?

 

Dellie maahtah:

Stipendem ohtsedh siebreste Snåsa St. Olaf College Forening juktie dïhte mubpie studente sjïdtedh maam Snåase seedtie St. Olaf Collegese Minnesotesne, USA juktie desnie årrodh 1 jaepiem. Siebrie 50 000 kråvnah stipendine vadta lissine dan dåarjose Lånekasseste. Gosse datne skuvlebeetnegidie maakseme, dellie dov leah studijesijjie, beapmoe jïh gåetieluhpie jih maahtah meatan årrodh gaarsjelimmiefaalenassine jïh ovmessie darjoeminie.
 

Jis edtjh syökedh tjoerh:

• Noere Snåaseste årrodh jallh ektiedimmiem Snåasese utnedh.
• Aaltarisnie 17-21 årrodh.
• Jåarhkeskuvlem illeme.

 

Tuhtjh daate murreds govloe?

Dellie maahtah eevre frijjelaakan gaskesem vaeltedh daejnie: Sara Velde Gartland  meejle: Saravega98@outlook.com  jïh vielie faalenassen bïjre gaavnehtidh.
 

Numhtie darjoeh:

• Tjaelieh ånnetji dov bïjre jïh maam datne daan raajan dorjeme – daaroen gïelesne.
• Tjaelieh aktem A4-sæjroem eengelsken gïelesne dov veanhtadimmiej bïjre akten skuvlejaapan USA:sne.
• Bïejh dov vihtiestimmieh baalte.
• Seedth ohtsemem diekie; St. Olaf College Foreningen i Snåsa v/ordføreren, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

Heelsegh
St. Olaf College Foreningen i Snåsa, aktene laavenjostosne gaskem Snåasen tjïelte, Coop Inn-Trøndelag jïh Sparebank 1 SMN

 

__________________________________________________________________________

Studieplass ved St.Olaf College i USA


Ønsker du å:

• lære deg engelsk flytende?                          
• få internasjonal erfaring?                                    
• oppleve college-livet fra innsiden?
• studere mer enn ett fag i løpet av et skoleår?
• ta den fagkombinasjonen du selv ønsker, og få den godkjent som en del av din utdannelse? 

 

Da kan du:

Søke på stipendet fra Snåsa St. Olaf College Forening om å bli den neste studenten Snåsa sender på 1 års opphold på St. Olaf College i Minnesota, USA. Foreningen gir et stipend på 50.000 kroner i tillegg til støtten fra Lånekassen. Når skolepengene er betalt har du studieplass, kost og losji, tilgang til idrettsfasilitetene og et utall aktiviteter.
 

For å søke må du:

• Være ungdom fra Snåsa eller med tilknytning til Snåsa.
• I alderen 17-21 år.
• Være ferdig med videregående skole.

 

Synes du dette høres interessant ut?

Da kan du helt uforpliktende ta kontakt Sara Velde Gartland på mail: Saravege98@outlook.com  og finne ut mer om tilbudet.
 

Dette gjør du:

• Skriv litt om deg selv og hva du har gjort så langt - på norsk.
• Skriv en A4-side på engelsk om dine forventninger til et skoleår i USA.
• Legg ved vitnemål.
• Send søknaden til St. Olaf College Foreningen i Snåsa v/ ordføreren, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

Hilsen
St. Olaf College Foreningen i Snåsa, i et samarbeid mellom Snåsa kommune, Coop Inn-Trøndelag og Sparebank1 SMN