Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner skal ha en PP-tjeneste. Dette er nedfelt i opplæringsloven §5.6  og barnehageloven § 33 

I Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommune er PPT organisert som en interkommunal tjeneste med hovedkontor på Steinkjer. 

Hva gjør PPT?

PPT bistår og samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringa, slik at barnehage- og opplæringstilbudet blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig for barn og elever som har, eller kan ha behov for individuelt tilrettelagt opplæring. 

Hvordan jobber PPT?

PPT tilbyr rådgiving og veiledning i ulike barnehage- og læringsmiljøsaker. PPT har faste kontaktpersoner for barnehagene og skolene. Når barnehager og skoler melder et behov, kan vi hjelpe til med kompetanseheving på systemnivå og gi bistand i arbeidet med organisasjonsutvikling.

Vi kan jobbe med enkeltbarn/enkeltelever, grupper, klasser eller trinn. Da bruker vi blant annet veiledning, observasjon, lek, samtaler, testing og kartlegging på ulikt nivå i vårt arbeid. Det er PPT som er sakkyndig instans der barn og elever trenger spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller individuelt tilrettelagt opplæring i skolen. Vi utreder enkeltbarnets/enkeltelevens behov og samarbeider med foresatte, barnehage og skole. Barnets stemme er viktig og skal komme fram i en sakkyndig vurdering. Barnekonvensjonen 

PPT og stafettlogg

I det forebyggende arbeidet rundt enkeltbarn og enkeltelever, samarbeider PPT med skoler og barnehager som beskrevet i handlingsveilederen snasa.bedreinnsats.no. I forkant av eventuell henvisning til oss, vil vi delta i drøftingsmøter med foresatte og barnehage/skole og andre eventuelle samarbeidspartnere. Her vil vi kunne bidra med råd og veiledning rundt tiltak som kan settes inn i det ordinære tilbudet. Der det er hensiktsmessig med tanke på alder og modenhet, vil også skoleeleven selv delta på disse møtene. Dersom foresatte ønsker, kan PPT kobles på stafettloggen.

Dersom et barn blir henvist til PPT, vil det være barnets saksbehandler som kobles på stafettloggen. 

Hvem kan sende henvisning til PPT? 

Ofte er det helsestasjonen, barnehagen eller skolen som henviser barn og elever til oss, men foresatte og elever over 15 år kan også sende henvisning til PPT. Vi anbefaler foresatte et samarbeid med barnehagen/skolen før de henviser barnet sitt til oss.