Pedagogiskpsykologisk tjeneste PPT

PPT hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

Ta i første omgang med barnehagen eller skolen om du er bekymret for ditt barns utvikling.

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, foresatte, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnevernstjenesten, helsestasjonen, barnehage og skole kan alle henvise til PPT.

???SKJEMA???(Henvisning fra foresatte)

 

Lovverk vi jobber etter 

PPT utreder og anbefaler tiltak for å støtte barn i skole/barnehage. Styrer eller rektor er den som fatter vedtak og iverksetter tiltak.