Pårørendestøtte

Hvis du som pårørende gir omsorg til noen som trenger det, kan du søke kommunen om å sette inn tiltak for å lette omsorgsbyrden. Disse tiltakene kalles pårørendestøtte.

Eksempler på kommunal pårørendestøtte kan være omsorgslønn, avlastningstiltak og opplæring og veiledning.  Tiltakene og tildelingen av disse avhenger av hvilken diagnose den som mottar omsorgen har.

Vilkår for å få pårørendestøtte:

Særlig tyngende omsorgsarbeid.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Nødvendige helse- og omsorgstjenester

Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter, eller institusjonsopphold.

Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendige helse- og omsorgstjenester er. Men kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.

Ulike typer pårørendestøtte

Avlastning

Avlastning er et tilbud til deg som pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med avlastning er å hindre at du som pårørende blir overbelastet. Det skal gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Samt mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.  

Avlastning er gratis.

Hvor mye avlastning man kan få avhenger av behovet ditt. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir. Hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Vedtak om avlastning for de over 18 år gjøres i kommunens inntaksteam. Møter hver torsdag.

Vedtak om avlastning for de under 18 år gjøres i kommunens familieteam. Møter annenhver tirsdag.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er det som tidligere ble kalt omsorgslønn. Det er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
 • hvilke rettigheter du har som pårørende
 • hvilke pårørendetilbud som finnes

 

Hvordan søke pårørendestøtte?

Søknad om pårørendestøtte sendes på dette søknadskjemaet (PDF, 313 kB) 

Skjema sendes til:

Helse, pleie og omsorgskontoret,
Stallbakksvingen2

7760 Snåsa