Barn med funksjonsnedsettelse eller store hjelpebehov

Det er Familiesentralen ved tverrfaglig team på helsestasjonen, som behandler søknad om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser eller store hjelpebehov.

Tjenester du kan søke om:

  • Opplæring, råd og veiledning
  • Støttekontakt/fritidskontakt/treningskontakt
  • Avlastning
  • Omsorgsstønad
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Søknadsskjema

Skriv i søknadsskjemaet under behov, hvilken tjeneste du søker om.

 

Koordinator kan du få enten du har en individuell plan eller ikke

  • har to eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester 
  • barn og ungdom med behov for langvarige kommunale helse- og omsorgstjenester

Støttekontakt

Dette er et tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som trenger personlig tilrettelegging og hjelp for å kunne ha en aktiv og meningsfylt fritid. 

Foreldre betaler for barnet eller ungdommens aktivitet

Det gis informasjon om ledsagerbevis som gir ledsager fri inngang på en rekke aktivitetstilbud.

Avlastning

Avlastning er et tilbud for familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning, og gi foreldre og foresatte nødvendig fritid og ferie, slik at de som har den daglige omsorgen kan delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Gis av assistenter som er rekruttert av arbeidsleder (som kan være foreldre).

Barn som har et tjenestebehov på minst 32 timer per uke har rett på BPA.

BPA kan også vurderes for barn som har et tjenestebehov under 32 timer per uke. Avlastning kan inngå som en del av BPA-ordning. Helsetjenester kan ikke inngå i en BPA-ordning. 

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/#hvem-kan-fa-bpa