Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer etter søknad og fremlagt legeerklæring.
Den gis for maksimum 5 år av gangen. Søkers behov avgjør om tillatelsen gis for et kortere tidsrom.

 

Formålet med tjenesten:

 • Hjelpemiddel for den som pga vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor vanlig tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
 • Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

Hvordan søke?

I tillegg til legeerklæring, må det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring kan fås ved henvendelse til pleie- og omsorgskontoret, eller lastes ned ved å klikke på linken ovenfor.

Søknaden må inneholde:

 • Redegjørelse for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor vanlig tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse

Utfylt søknadskjema og legeerklæring leveres Pleie og omsorgskontoret. 

Snåsa kommune
v/Pleie- og omsorgskontoret
Stallbakksvingen 2
7760 SNÅSA
 

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.

Dersom du er bilfører vil din søknad bli vurdert ut fra om du har et særlig behov i forhold til lettelser i parkering, da det er deg som må parkere bilen.
Søker du som passasjer, er vurderingene annerledes. Som passasjer kan du bli kjørt nært opp til bestemmelsesstedet. Bilfører har anledning til å hjelpe deg ut av bilen, for så å kjøre til vanlig parkeringsplass med kjøretøyet. Tildeling av parkeringstillatelse for passasjerer er således underlagt en vurdering basert på noen andre kriterier enn for tildeling til bilfører.

Søknadsbehandlingen

Søknaden behandles av Snåsa kommune
Saksbehandlingstiden er ca. 2- 3 uker.

Klageadgang

Ved avslag kan vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaksbrevet er mottatt.  Klagen kan tas opp til ny behandling og evt. oversendes kommunens klagenemnd til videre behandling.

Parkeringsbeviset

 • Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
 • Navn og bilde av deg skal være plassert på baksiden av beviset.
 • Parkeringskort for forflytningshemmede er et personlig kort og skal kun benyttes av innehaver.
 • Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Manglende parkeringsbevis, utgått parkeringsbevis eller parkeringsbevis som er plassert slik at det ikke kan kontrolleres kan medføre parkeringsgebyr.                                                                                  
 • Beviset skal forevises ved kontroll.
 • Beviset gir rettigheter i forbindelse med kjøring med piggdekk og passering av bomring.
 • Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.
 • Beviset må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede.
 • Beviset må innleveres når det ikke lenger er gyldig.
 • Det må gis beskjed dersom beviset er mistet eller blitt stjålet.
 • Du må selv ta kontakt i god tid før utløpsdato for fornying av tidligere tildelt kort.

Hvor kan parkeringsbeviset brukes?

 • I hele Norge.
 • I EU-land og i utlandet ellers i den utstrekning det enkelte land tillater.
 • På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid. Gjelder ikke hvis det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
 • På steder med boligsoneparkering

Hvor kan parkeringsbeviset IKKE brukes?

 • Ved stans og parkering forbudt (ifølge vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltreglene). Når det gjelder skilt 372-Parkering forbudt, kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing er tillatt.                                                                                        
 • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper.
 • Beviset gjelder ikke på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (Se etter spesielle regler på slike steder)

Det finnes et begrenset antall reserverte plasser for forflytningshemmede.
Som innehaver av parkeringskort for forflytningshemmede kan du parkere gratis og utover maksimaltiden på alle plasser som er åpne for alminnelig ferdsel, når du har mulighet og anledning til det, parker gjerne på andre lovlige plasser enn reserverte plasser for forflytningshemmede. Det kan gi flere "trengende" anledning til å benytte de reserverte plassene.

Regelverket er fastsatt i

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Pris:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede utstedes av kommunen uten at søkerne må betale for det.