Familieteam

Familieteam helse 0 – 20 år 

Familieteam helse 0-20 år er et tverrfaglig helsetilbud til barn og unge fra 0 – 20 år, og deres familier. Det er et lavterskeltilbud i forlengelse av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Her kan familien møte følgende profesjoner; enhetsleder, helsesykepleier, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, spesialsykepleier psykisk helse og rus, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Lege og jordmor deltar etter behov.

Formål

 • Gi tidlig hjelp til barn og familier som opplever ulike utfordringer i hverdagen.
 • Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle.
 • Familieteam helse 0 – 20 år skal sammen med oppvekst jobbe med barn i barnehage, skole og deres foreldre i en tidsavgrenset periode. Arbeidet skjer alltid i samarbeid med foreldre til barn under 16 år. Teamet jobber tverrfaglig.
 • Familieteam helse 0 – 20 år er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig helsetilbud.

Familieteam helse 0-20 år sine oppgaver:

 • Lavterskeltilbud til barn, unge og familier som strever med ulike vansker som påvirker den fysiske, psykiske og sosiale helsen.
 • Teamet skal gi hjelp på et så tidlig tidspunkt at utfordringene reduseres med begrenset innsats.
 • Det skal tas utgangspunkt i det som barnet, deres omsorgspersoner og evt. de som arbeider nært barnet opplever som utfordrende.
 • Teamet skal være en pådriver ifht arbeidet med barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse på systemnivå.

Tilbud:

 • Observasjoner, kartlegging og vurdering av videre tjenestetilbud, evt. sammen med bl.a. oppvekst.
 • Råd og veiledning til foreldre og foresatte.
 • Råd og veiledning til bhg/skole og øvrige tjenester.
 • Tverrfaglig helseteam hvor man kan møte fagfolk fra ulike tjenester samtidig.

Vi vektlegger familie- og nettverkskartlegging og er opptatt av oppvekstmiljøet rundt barnet. Vår faglige plattform bygger på en grunntanke om at endringer hos et barn i hovedsak skjer ved at miljøet rundt barnet endrer seg.

I tillegg jobber vi ut fra en forståelse om at foreldre og familier selv vet hva som er best for dem, og må gjøre egne valg for hvordan de vil ha det. Forebyggende familieteam ønsker å være en likeverdig samtalepartner som kan reflektere rundt aktuelle tema sammen med foreldre og andre omsorgspersoner, inkludert barnehagepersonalet og ansatte i skolene.

Familieteam Helse 0-20 år observerer vanligvis barnet i barnehagen, skole eller hjemme. Observasjoner hjelper oss til å bli bedre kjent med barnet, og med personer i barnets oppvekstmiljø.

Både i samtaler og observasjoner vektlegger vi i like stor grad å se etter de ressursene som finnes hos barnet og i barnets miljø, som å se etter utfordringer. 

For å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet bør kommunen søke å få en bred tverrfaglig basis for den totale kompetansen i kommunen.

Skjema:

Felles henvisningsskjema (PDF, 313 kB)
 

Hvordan få kontakt med teamet?

Innbyggerne og samarbeidspartnere kan ta kontakt med teamet via enhetsleder eller fagpersonene i teamet. Teamet har felles møtetid annenhver tirsdag (oddetallsuker) fra kl 09.00 – 11.00.  Henvisninger eller ønske om å drøfte saker meldes inn i forkant. Bruk henvisningsskjema eller kontakt enhetsleder/fagpersoner.

 • Enhetsleder, Ragnhild Agle tlf 99 58 37 27
 • Helsesykepleier, Tone Lise Opheim tlf 91 85 30 87
 • Psykisk helsearbeider, Unn Kristin Vedal tlf 99 54 11 25
 • Spesialsykepleier psykisk helse og rus, Mari Riseth tlf 90 50 38 61
 • Psykiatrisk sykepleier, Siv Anita Aasum tlf 91 64 58 81
 • Ergoterapeut, Klara Pettersen tlf 41 49 73 10
 • Fysioterapeut, Inga Lill Viem tlf 48 13 84 65

 

Adresse:

Snåsa helsehus
Familieteam
Stallbakksvingen 2

7760 Snåsa

 

Tlf 74138200 (sentralbord)