Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og som er helt avhengig av hjelp for å være uavhengig og aktiv i dagliglivet.

Hva er brukerstyrt personlig assistent (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistent er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hva kan du få hjelp til?

Praktisk hjelp og bistand til for eksempel påkledning, hygiene og mat. 

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistent (BPA)?

  • Søker har langvarig behov for personlig assistanse. Med langvarighet menes behov utover 2 år.
  • Søker skal i utgangspunktet har et samlet tjenestebehov over 32 timer pr uke, men mindre vedtak kan innvilges om dette er mest hensiktsmessig
  • Søker må kunne påta seg ansvaret med å være arbeidsleder. Dette innebærer utarbeidelse av arbeidsplan samt sette seg inn i gjeldende lovverk. Dersom søker p.g.a. ung alder, kognitive funksjonsnedsettelser eller lignende, ikke kan ta ansvar for arbeidslederrollen, må den ivaretas av noen som kjenner søker godt.

Tjenestenivå:

  • Tilbudet er individuelt tilrettelagt og det legges stor vekt på den enkelte persons bistandsbehov og om brukerstyrt personlig assistanse kan bidra til et mer aktivt og uavhengig liv.
  • Det legges vekt på brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet
  • I Snåsa kommune kan man få BPA-assistanse til å kunne dra på døgnopphold, eksempelvis ferie, andre steder i inntil 20 dager pr år. Det kan vurderes flere døgn, ved spesielle tilfeller.
  • Vedtaket gjøres ut fra en grundig kartlegging av behov.

Tjenestemottakers ansvar:

  • Arbeidsleder må forholde seg til vedtakets ramme, kommunens arbeidslederavtale og gjeldende lov- og avtaleverk

Egenbetaling:

  • Kommunen kan ikke ta betaling for denne tjenesten.
  • Det skal betales egenandel for det som regnes som praktisk bistand. Det skal fremgå i vedtaket hva og hvor mye som regnes som praktisk bistand