Kommunal utleiebolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv, eller trenger særlig tilpasning på grunn av økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, eller lignende forhold.

Boligene har ulik standard og størrelse.  

Vilkår for å leie kommunal bolig

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene. 

  • Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv. 
  • Du må være over 18 år. Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat 
  • Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering.

Se standard leiekontrakt for kommunal bolig (PDF, 2 MB)

Kriterier for tildeling av kommunal bolig (PDF, 59 kB)

Slik søker du 

Du søker om kommunal bolig ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema. 

Søk om å leie kommunal bolig

Dersom du ikke kan søke ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned og skrive ut dette papirskjemaet (PDF, 199 kB)

Oppsigelse av kommunal bolig

Oppsigelse - kvitteringsskjema for utflytting av kommunal bolig (PDF, 414 kB)

Hva skjer videre? 

  • Søknaden behandles så snart som mulig. 
  • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden. 
  • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov. 
  • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. 

Klagemulighet

Klagefrist er fire uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.