Forløpskoordinator

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Snåsa kommune har forløpskoordinator som har et overordnet ansvar for at samhandlingen blir ivaretatt. For personer som allerede har en behandler/koordinator innen psykisk helse- og rustjenester i kommunen, er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med forløpskoordinering. 

Oppgaver til forløpskoordinator i kommunen:

  • informere, veilede og gi råd til pasient og evt. pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus
  • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
  • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/bruker mål, ressurser og behov
  • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
  • sikre samordning av tjenestetilbudet
  • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
  • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

skjema

Utfylt skjema leveres til:

Helse, pleie og omsorgskontoret,
Stallbakksvingen 2,
7760 Snåsa