Psykisk helse og rus

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Hvem kan få hjelp?

Et tilbud til deg som opplever livskriser, har psykiske vansker, en psykisk lidelse og/eller rusproblemer, uansett hvilken aldersgruppe du er i.

Vi gir også tilbud til pårørende og andre samarbeidspartnere. Ta gjerne direkte kontakt eller via hjemmetjenesten, lege, skole, spesialisthelsetjenesten, NAV eller andre. Du får en avtale innen 2 uker.

Du får en fast kontaktperson som du møter til faste avtaler enten på kontoret eller ved hjemmebesøk.

Vi tilbyr:

 • Samtaler og veiledning for å sortere tanker og følelser.
 • Hjelp til å koordinere tjenester, deltagelse i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuell plan.
 • Oppfølging i forhold til rusmestring.
 • Tildeling av støttekontakt ved psykisk lidelse og rus.
 • Informasjon og hjelp til videre henvisninger/søknader.
 • Oppfølging av pårørende.
 • Likemannsarbeid gjennom erfaringkonsulenter som kan snakke med pårørende, og som selv har erfaring med det å være pårørende.
 • Psykososial oppfølging ved ulykker og kriser.
 • Hjelp til å finne aktuelle aktivitetstilbud f.eks. i regi av Mental Helse, Bygdesentralen eller ande frivillige organisasjoner.

Forebyggende grupper og kurs

 • Pårørendegruppe(Møteplassen) - for pårørende til personer med rus-og/eller psykiske helseproblemer.
 • BAPP - Kurs for barn (8-12 år) og ungdom (13-17 år) som har foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblemer.
 • LØFT – løsningsfokusert kurs for foreldre med barn i alderen 3 år og eldre.
 • KID-KURS - kurs i mestring av depresjon
 • KIB-KURS - kurs i mestring av belastning

Pris:

Alle tilbudene i Tjeneste for psykisk helse og rus er gratis, med unntak av kurs for voksne.

Taushetsplikt:

 Alle i tjenesten har taushetsplikt. Det skal ikke gis personopplysninger til utenforstående uten din tillatelse.

Besøksadresse:

2. etasje i nybygget på Helsehuset

Kontakt oss:

Siv Anita Aasum, psykiatrisk sykepleier, tlf.nr. 916 45881
Mari Riseth, spesialsykepleier psykisk helse og rus, tlf.nr. 905 03861
Unn Kristin Vedal, psykisk helsearbeider barn og unge, tlf nr 995 41125
Arnhild Brønstad, erfaringskonsulent, tlf 482 02535