Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Dette dokumentet er ment som et styringsverktøy for alle som bor i Snåsa.

En samfunnsplan består av mål og strategier, og er en vegviser for at vi Snåsninger kan arbeide i lag for å nå målene. Planen er i stor grad bygd rundt vårt hovedmål om å stabilisere utviklingen av befolkning, alderssammensetning og sysselsetting. Retningen på denne utviklingen vil ha stor betydning for store deler av næringslivet i Snåsa, for arbeidsplasser, for en robust kommuneøkonomi og ikke minst for tilbud og tjenester til alle som bor i Snåsa.

Kommunens samfunnsdel vedtatt 08.09.22 (PDF, 709 kB)

Vedlegg til samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig, overordnet plan som gjennom plankart, tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse fastlegger hvordan kommunens arealer og naturressurser skal brukes eller vernes. 

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner. Kommuneplanens arealdel følger opp de langsiktige arealstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel.