Boligverdi fastsatt av Skatteetaten

Dette er informasjon du finner på skatteetaten.no sine sider om verdsetting av boligeiendom.

Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt

Dersom kommunen bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten, og du mener grunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen. Det er ikke lenger nødvendig å klage til Skatteetaten.

Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår (boligverdi), eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. Det er to forhold som kan være årsaken til at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten (boligverdien) er feil:

Boligopplysningene er feil

For eiendomsskatt utskrevet i 2023 må du se på boligopplysningene som er oppført skattemeldingen for inntektsåret 2021 under «Boligopplysninger - grunnlag for formuesverdi».

Dersom opplysningene i skattemeldingen (p-rom (areal), byggeår eller boligtype) er feil, kan du selv endre opplysningene ved å sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring dersom Skatteetaten etterspør dette. Se mer om egenendring under avsnittet "Slik endrer du" under.

Hvis du mener formuesverdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du selv endre/nedjustere formuesverdien og sende endringsmelding til Skatteetaten. Det er fastsatt visse grenser for hvor høy formuesverdien kan være i forhold til reell markedsverdi. Det må ses til grensene som gjaldt det inntektsåret beregningsgrunnlaget (den beregnede markedsverdien for boligen) er hentet fra.

Formuesverdien i skattemeldingen er satt for høyt

For eiendomsskatt utskrevet i 2023 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2021 som er aktuelle:

En eventuell nedsettelse av formuesverdien vil få betydning for boligens beregnede markedsverdi, og dermed også for utskriving av eiendomsskatten.

Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen fremgår.

Nedsettelsen av formuesverdi vil bli lagt til grunn ved skatteberegningen de neste fem årene.

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt.

Hvis kommunen ikke benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger ved utskriving av eiendomsskatt, må endring av grunnlaget for eiendomsskatt skje gjennom klage til kommunen. Dersom du har spørsmål knyttet til nedsettelse og/eller ettergivelse av eiendomsskatt mm., må du ta kontakt med kommunen.

Slik endrer du

Dersom kommunen benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger (boligverdi) ved utskriving av eiendomsskatt, vil eiendomsskatt som utskrives i 2023 bygge på boligverdier fra inntektsåret 2021

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2023 selv endre grunnlaget ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2021. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, det vil si normalt innen 30. april 2026.  Etter denne datoen må du sende en anmodning om endring til Skatteetaten.

De endringene du eventuelt gjør kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Ikke eier av eiendommen per 31.12.2021?

Du kan ikke endre formuesverdien selv ved å sende inn endringsmelding for inntektsåret 2021 dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2021.
For å få endret boligverdien/formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en klage til skattekontoret. Det finnes ikke elektroniske klageskjemaer for denne typer klagesaker, du må derfor selv sende inne en skriftlig klage, hvor du begrunner hvorfor du mener at grunnlaget er feil.