Generelt om eiendomsskatt

I Snåsa kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Hvorfor eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som basseng, vedlikehold av veier, osv.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen skattesatsen (mellom 2 og 7 promille) og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7. 

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten.

Snåsa kommunestyre vedtok i 2013 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen med virkning fra 1.1.2014.  Det er i året 2023 / 2024 gjennomført ny hovedtaksering med virkning for 2024.

Når skal jeg betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatten kreves inn sammen øvrige kommunale avgifter med forfall månedlig fra februar 2024. For næring og fritidsboliger skjer fakturering med tre terminer pr. år, som tidligere. Disse har forfall i mars, juni og september. 

Hvordan fastsettes eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på eventuelt bunnfradrag, skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7.

Kunngjøring av skatteliste

Snåsa kommune kunngjør en liste over alle de skattepliktige eiendommer med tilhørende eiendomsskatt innen 1. mars. Det legges i tillegg ut en liste over hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens §5 og §7.

Listen er tilgjengelig i 6 uker og du kan lese papirversjon på servicekontoret. 

Hvordan fastsettes verdi på eiendommene?

Fra 2021 vil Snåsa kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Det betyr at du fra år 2021 må ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet. For eiendommer som mangler verdsetting fra Skatteetaten vil kommunale takster gjelde som før. Kommunale takster utarbeides også for nyere boliger som enda ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten. Det vil fremgå på tilsendt skatteseddel hvilken verdsettingsmetode som gjelder for din eiendom.

En del boligeiendommer vil på grunn av denne omleggingen kunne få en endring i eiendomsskatt. Årsaken til dette er at markedsverdien som skatteetaten har beregnet for din bolig (boligverdien), kan være en annen enn verdien kommunen har brukt tidligere. Uavhengig av verdsettingsmetode vil eiendomsskatten beregnes med en sats på 4 promille av 70 % av boligverdien. Beregn formuesverdien på din bolig.

Kan jeg klage?

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Snåsa kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Kommunale takster:

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Snåsa kommune. Klagefristen er 6 uker fra den dagen eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen. Fra dette tidspunkt og fram til 12. april, er det mulig å klage på eiendomsskatt med kommunal takst.

Klagen sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa og merkes eiendomsskatt.

Skatteetatens verdsetting:

Dersom kommunen benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger (boligverdi) ved utskriving av eiendomsskatt, vil verdsettingen bygge på boligverdier fra inntektsåret to år før utskrivingsåret (siste års ligning).
Grei informasjon om adgangen til å endre boligopplysninger eller verdifastsetting fremgår på Skatteetatens hjemmeside

Kontakt skatteetaten:

Skatteetaten.no
 

Lenker:

Rammer og retningslinjer  (PDF, 806 kB)