Høring: Nye lokale forskrifter for grunnskolen i Snåsa kommune

Det er bestemt i ny opplæringslov at alle kommuner skal ha lokale forskrifter på 5 ulike områder gjeldene fra skolestart skoleåret 2024/2025.  Høringsfrist innen 1. september 2024

Dette gjelder områdene: 

Skolerute, skoleregler, permisjonsregler, målform og SFO.  Forslagene til forskrifter sendes nå ut på høring der høringsfrist er 1. september og vil gjelde for skolene Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa skole.

Forskriftene har mye av det samme som den enkelte skole har hatt av regler før.  Det nye er at reglene (forskrifter) gjelder for alle offentlige skoler i kommunen.  Det gis tilbakemelding på forslagene i form av høringssvar til kommunen før det fattes politisk vedtak.  Forskriftene vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend etter vedtak.

Forskriftene er tilgjengelig på Servicetorget.

Merknader til planen kan sendes til postmottak@snasa.kommune.no og merkes 
«Merknad til lokale forskrifter for grunnskolene i Snåsa» 

Frist:

innen 1. september 2024

Høringsdokumentet (PDF, 188 kB)