Kommuneplanens arealdel for Snåsa legges ut på høring

Kommuneplanens arealdel er kommunens viktigste verktøy for hvordan arealene i Snåsa kan benyttes i åra framover (2024-34).  Høringsfrist: 4. juni 2024

Kommuneplanen består også av en samfunnsdel. Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret i 2022, og siden har kommunen arbeidet fram et forslag til kommune[1]planens arealdel. Etter oppstarten av arealdelen ble det holdt folkemøte og innbyggerne i Snåsa ble invitert til å komme med innspill.

18. april i år ble kommuneplanens arealdel førstegangsbehandlet av kommunestyret i Snåsa. Kommunestyret vedtok å sende planen ut på høring. Planen er tilgjengelig på Servicetorget, Snåsa bibliotek og direkte på https://www.arealplaner.no/snaasa5041/arealplaner/63.

Merknader til  planen kan sendes til postmottak@snasa.kommune.no og merkes 
«Merknad til kommuneplanens arealdel» innen 4. juni.