Kunngjøring – fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel

Kommunestyret i Snåsa kommune fastsatte planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel i møte den 11.01.2022 (sak 2021/257). 

Følgende vedtak ble fattet:

Endring kap 4.1 organisering

Styringsgruppen for kommuneplanarbeidet består av følgende representanter:

  • Formannskapet
  • En representant fra hver av de politiske partiene som ikke er representert i formannskapet
  • Likt ant medlemmer fra kommuneadministrasjonen

I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 fastsettes planprogram for rullering av kommuneplan for Snåsa kommune slik det fremgår i vedlegg til saken.
 

Planprogrammet er oppdatert i henhold til vedtaket. Vedtatt planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet finner du her (PDF, 594 kB) og er i tillegg utlagt  på servicetorget på
Kommunehuset, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

 

Ved spørsmål, kontakt gjerne Plankontoret eller Snåsa kommune:  

Arnt Einar Bardal, epost arnt.einar.bardal@snasa.kommune.no 

eller  

Andreas Gustafsson, epost andreas@plankontoret.net