Stipende / Stipend

Stipende

Noerh /studenth /geerve almetjh Snåaseste mah ööhpehtimmiem vaeltieh sjyöhtehke healsoe- sujhteme jïh hoksefaagi sisnjeli jïlleskuvledaltesisnie, jïh almetjh mah geervelïerehtimmiem vaeltieh healsoefaagebarkijefaagen sisnjelen, men eah ihkuve seehtemem utnieh, maehtieh stipenden bïjre syökedh 10.000 kråvnaj raajan goh skraejrie. 

Maahta easkah stipenden bïjre syökedh mænngan voestes jaepiem tjirrehtamme. Vaajteles dah mah stipenden bïjre syökoeh sæjjasadtjebarkoem vaeltieh eejehtalleminie jïh hïeljine.

Ohtseme bööremes e-påastesne seedtesåvva diekie, postmottak@snasa.kommune.no jallh diekie 

Snåasen tjïelte/Snåsa kommune, 
Sørsivegen 6, 
7760 Snåsa. 

Stipend

Ungdom / studenter / voksne fra Snåsa som tar utdanning innen relevant helse- pleie og omsorgsfag på høgskolenivå, og personer som tar voksenopplæring innenfor helsefagarbeiderfaget, men som ikke er fast ansatt, kan søke om stipend på inntil kr 10.000 som stimulering.  

Stipendet kan tidligst søkes på etter at første år er gjennomført. Det er ønskelig at de som søker om stipend tar vikararbeid i ferier og helger. 

Søknad sendes fortrinnsvis på epost til postmottak@snasa.kommune.no eller 

Snåsa kommune, 
Sørsivegen 6, 
7760 Snåsa.