Høringer - Kunngjøringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan legges nå ut på offentlig høring frem til 01.12.2022.

I møte 08.09.2022 fattet Snåsa kommunestyre følgende vedtak i sak 34/2022: