Litt om vannmåler og kommunale avgifter

Avhengig av hvilket vannverk du er tilknyttet, så vil du enten

  • ha vannmåler fordi det er pålagt, eller
  • du ønsker å montere vannmåler fordi det er lønnsomt, eller
  • du har verken pålegg om vannmåler eller gevinst av å montere måler.

Hva lønner seg?

  • Dersom du er påkoblet offentlig avløp vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å ha vannmåler, fordi den variable delen av avløpsgebyret baseres på hvor mye vann du benytter. Prinsippet som ligger til grunn for dette kalles ofte vann inn = vann ut.
  • Dersom det planlegges benyttet store mengder vann som ikke går til avløp kan du få fradrag for avløpsgebyret til dette, men kun dersom du har søkt kommunen på forhånd, mottatt vedtak om tillatelse og installert en ekstra vannmåler som måler mengden vann som det ikke skal faktureres avløpsgebyr på. Ett eksempel på permanente ordninger med slikt fradrag er driftsbygninger med dyrebesetninger på gårdsbruk hvor fjøsvann ikke belastes avløpsregningen.

Selvkostprinsippet

Kommunale avgifter er ifølge lov organisert som et spleiselag, hvor avgiftene skal beregnes etter selvkost. Det gjøres et særskilt regnskap over alle kostnader knyttet til vann, avløp (inkludert rensekostnader) og renovasjon, og ut fra dette justeres gebyrsatsene opp eller ned i forhold til de reelle kostnadene.

Lekkasjer

  • Gjengangeren blant alle mulige kilder til lekkasjer er vannklosettet. Over tid vil slitasje medføre at flottørventilen i sisternen ikke stenger av vannet fullstendig hver gang det spyles ned. Det mange glemmer, er at det lille suset man hører på grunn av en tilsynelatende liten lekkasje over tid kan utgjøre svært store vannmengder som går rett i avløpet. Over ett år kan en slik lekkasje fra ett vannklosett øke vann- og avløpsregningen tilsvarende fra 100 til 400m3. Regn selv ut samlet ekstrakostnad, og du ser fort at det vil lønne seg å kontakte rørlegger med en gang dersom man ser at flottørventilen ikke stenger helt.
  • En kran som ikke stenger helt, kan på samme vis legge på fra 10 til 45 m3 pr år til vann- og avløpsregningen. Og har du flere dryppende kraner, er det bare å ta frem multiplikasjonstabellen.
  • En siste klassiker er vanning av hage og plen. Ofte blir vanning igangsatt på ettermiddag kveld, for så å stå på hele natten dersom man glemmer å stenge av før sengetid. Dette vil selvsagt slå ut på vannforbruk og dermed på regningene.

Et godt råd

er å ta en titt på vannmåleren og notere vannforbruket. En tommelfingerregel for «normalt» vannforbruk i en husstand er ca 50m3/år pr person i husstanden. Dette vil variere i forhold til hvor ofte det dusjes/bades og hvorvidt det benyttes mye vann utendørs til spyling, bilvask eller vanning.