Takvann / Overvann

Hvordan håndterer du tak- og overvann?

Overvann

er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller snøsmelting. 

Takvann

bør ideelt tas ut på terreng og ledes ut til egen plen eller grøft. Det skal ikke føres til avløpsnettet, fordi det bidrar til overbelastning. Det kan være hensiktsmessig å lede det til boligens drenering, men her vil det også kunne medføre overbelastning ved ekstrem nedbør/snøsmelting med risiko for å få vann i kjelleren.
 

Utfordringer med overvann 

Utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel tette flater. Ved store mengder nedbør oppstår flomskader på bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet medfører overbelastninger som forårsaker kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann til vassdrag og overbelastning av renseanleggene.

Slik håndterer du overvann

Snåsa kommune ønsker at overvann skal håndteres lokalt på eiendommen med infiltrasjon og fordrøyning.

Slike løsninger vil gi et mer robust overvannssystem som vil forhindre skader, samt bidrar til å utnytte overvannet som en ressurs.

Utfordringer med takvann

Klimaendringer har ført til mer intens nedbør og større belastning på avløpsnettet. Der nedløpsrøret er tilkoblet offentlig avløpsnett, risikerer du at vann kan komme inn i kjelleren ved overbelastning. Takvann er rent og det er unødvendig å lede det i det offentlige avløpsnettet og gjennom renseanlegget.

Slik håndterer du takvann

Takvann skal håndteres på egen eiendom. Det er enkelt å kappe røret og du har sannsynligvis det du trenger av verktøy. Utkast og lokk får du kjøpt hos byggevareforhandlere. Husdrenering kan ledes til kommunalt nett via sandfang/drenskum.