Tilknytning til vann og avløp

Snåsa har tre kommunale vannverk som forsyner ca 20% av abonnentene. Syv private vannverk leverer vann til resterende abonnenter, hvorav de tre største er Snåsa vannverk, Øverbygda vannverk og Sørbygda vannverk.

Det er kun autorisert rørlegger som kan utføre arbeid på private og offentlige vann- og avløpsledninger.

Snåsa kommune drifter fire avløpsanlegg på Agle, Brede, Fjellstad og Midt-Snåsa. Det siste dekker Snåsa sentrum m/omegn med tilnærmet fullrensing.

Bosetting utenfor dekningsområdet til avløpsanleggene har forskjellige løsninger for spredt avløp, som slamavskillere, tette septiktanker eller minirenseanlegg.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til offentlig vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til offentlig vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Hva må jeg gjøre?

  1. Ta kontakt med kommunen for å vite om det er mulig å koble seg til offentlig vann og avløp, og hvilket vannverk som dekker din eiendom. 
  2. Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. Kostnader kommunalt vann(1)/avløp (ekskl. MVA) NB! Antatte priser 2023

 

Vann

Avløp

Tilknytning

Kr 5.344

Kr 5.346

Abonnementsgebyr

Kr 4.456

Kr 3.694

Forbruk pr m3 (2)

Kr 20,69

27,14

Tømming slamtank (3)

Kr 3.275


(1)  Private vannverk har egne tariffer for vann. Eiendommer tilknyttet privat vannverk og offentlig avløp faktureres i henhold til prisliste for avløp.

(2)  Forutsetter vannmåler. Eiendom uten vannmåler får stipulert forbruksgebyr ut fra boligareal.

(3)  Gjelder slamavskiller/septiktank opp til 5m3 volum. For større tank beregnes kr 552 per m3 volum over 5m3.

For fritidsbebyggelse gjelder egne satser slamtømming i henhold til tømmehyppighet, som regel 33 – 50% av gebyr for årlig tømming.