Vedtekter for SFO

VEDTEKTER FOR SFO, SNÅSA KOMMUNE Gyldig fra 01.08.2022 etter kommunestyrets godkjennelse. 

§1 Formål

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter, praktiserende/estetiske aktiviteter og sosial læring, jf. Opplæringsloven med forskrift Kapittel 1 B.

§ 2 Innhold:

SFO drives med innhold som tar utgangspunkt i rammeplan for SFO.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå. SFO skal, gjennom innhold og arbeidsmåter, legge til rette for god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke i SFO. SFO skal ha et gratis, tidsavgrenset, leksetilbud for de som ønsker dette. Behov om leksetilbud meldes til skolen som organiserer og igangsetter tilbudet.

SFO skal ha et helsefremmende innhold. Dette krever også et areal som både passer barnegruppens alder og forutsetninger. SFO bør legge til rette for aktiviteter både utendørs og innendørs. SFO skal bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte barnas opplevelser av livsglede, mestring og egenverd og deres utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle vennskap.

Når digitale ressurser brukes i SFO, må det skje på en hensiktsmessig og forsvarlig måte og slik at det kan stimulere barn til utforskende, kreativ og skapende samhandling.

Aktivitetene i SFO skal tilpasses den enkelte barnegruppe. SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter. I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene.

SFO kan tilby tilrettelagte aktiviteter som støtter opp under skolens innhold. Tilnærmingen i SFO skal imidlertid være en annen enn i skolen, slik at det legges særlig vekt på selvvalgt lek og annen barnestyrt aktivitet.

§ 3 Eierforhold/ forvaltning:

SFO eies og drives av Snåsa kommune og er organisert innenfor resultatenheten oppvekst. For tiden felles for Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa skole i Snåsa skole sine lokaler.

§ 4 Opptak:

Hovedopptak gjøres i august hvert år. Det søkes i søknadsportalen på kommunens hjemmeside. For barn med særskilte behov er det en rett til tilbud i SFO fra 1.- 7. trinn. For barn i alderen 5.-7. trinn er dette tilbudet gratis.

Klage på opptak sendes Snåsa kommune. Klageinstans er Hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppvekst.

§ 5 Opptaksperiode:

Når foreldre/ foresatte har bekreftet at de tar plassen, har barnet fast plass i SFO til den sies opp. Ved endringer nyttes samme elektroniske skjema som ved opptak SFO-året starter til samme tid som elevene starter på skolen.

§ 6 Oppsigelse:

Oppsigelse/reduksjon av plass må skje elektronisk og senest 3 mnd. før endringen. Oppsigelsesdatoer: 1. i hver måned. Plassen må betales i sin helhet i 3 betalingsmåneder etter oppsigelsesdato. I helt spesielle tilfelle kan det innvilges fritak fra bestemmelsen.

Tap av SFO-plass kan skje ved:

  • Unnlatelse av å melde fra om fravær
  • Lite bruk av plassen
  • Manglende foreldrebetaling i mer enn to måneder

Sak om tap av SFO-plass avgjøres administrativt. Avgjørelse kan ankes til Hovedutvalg for helse, omsorg, velferd og oppvekst.

§ 7 Foreldrebetaling:

Satser for foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret.

Kommunestyret kan endre betalingssatsene med tre måneders varsel.

Foresatte får tilsendt regning fra Snåsa kommune hver måned.

Det gis søskenmoderasjon på 30% til alle barn nummer 2 i SFO i Snåsa kommune. 50% fra 3. barn. Søskenmoderasjon gis på det rimeligste tilbudet. Det er ikke søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.

Gratis tilbud:

For barn på 1. trinn er det et gratistilbud på inntil 12 timer. Har barnet flere timer i SFO enn 12 timer, vil disse trekkes fra.

For barn i alderen 5.-7. trinn med særskilte behov, er tilbudet gratis.

Foresatte kan også søke om redusert foreldrebetaling.

Det søkes på eget skjema som ligger på hjemmesiden til Snåsa kommune.

For søknader som er mottatt etter 1. august skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra første måned etter at søknad er mottatt og ut skoleåret.

Ved sykdom dokumentert med legeerklæring, fritas foresatte for betaling når sykdommen varer utover 14 dager.

Ved foresattes yrkesutøvelse som forutsetter større fravær enn 14 dager i måneden, i lengre perioder av skoleåret, kan plassen/faktureringen reduseres etter barnets bruk av plassen. Redusert betaling kan innvilges etter dokumentasjon og søknad.

For oversikt over priser: Se hjemmesiden og gebyrer for SFO.

For sein henting av barn:

Dersom barn blir hentet etter SFO sin stengetid, skal det betales et gebyr per påbegynt kvart time. Gebyrets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret.

Ferie og betalingsfri:

Juli måned (feriemåned) og romjulsuken er SFO stengt på grunn av lite behov. Ved behov søker skolene samarbeid med barnehagene, når barnehagen har åpent i juli.

§ 8 Samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver skole ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom skole/SFO og foreldregruppen skaper et godt miljø.

Samarbeidsutvalget (skolemiljøutvalget) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i skole, slik at hver gruppe er likt representert.

§ 9 Leke- og oppholdsareal:

SFO sitt leke- og oppholdsareal skal i utforming, innredning og størrelse være slik at en ivaretar målet i forskrift om miljøretta helsevern, § 9. av 1.1. 1996.

§ 10 Åpningstid:

SFO har ordinær åpningstid fra 07.30-16.15.

Det kan tilbys utvidet åpningstid fra 06.45-16.45 – etter avtale. Dette avtales senest klokka 14.00 dagen før med SFO-leder (personalet).

Barna skal ha 5 uker ferie til sammen. Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager.

Juli måned (feriemåned) og romjulsuken er SFO stengt på grunn av lite behov. Ved behov søker skolene samarbeid med barnehagene når barnehagen har åpent i juli.

§11 Gyldighet

Reelle endringer i disse vedtektene må godkjennes av politiske utvalg, Hovedutvalg og kommunestyret. Endringer av redigeringsmessig art, kan gjøres administrativt og legges fram som referatsak.