Regionale miljøtilskudd (RMP) inkl. drift av beitelag (OBB)

Formål

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.

Regelverk

Regelverket er laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak en kan få tilskudd for å utføre. Fylkesmannen vedtok i 2019 en ny forskrift for regionale miljøtilskudd i Trøndelag. 
 
Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Om regionalt miljøtilskudd hos Landbruksdirektoratet 

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag 

Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018 – 2022 (PDF, 2 MB) 

Info og foreløpige satser for regionalt miljøtilskudd for Trøndelag 2020 (PDF, 151 kB) 

Søknad og søknadsfrist

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. 

Direktelink til søknadsskjemaet 

Video som viser hvordan du søker elektronisk

Søknadsfristen for tilskuddene er 15. oktober med unntak av for tilskudd til drift av beitelag som har søknadsfrist 15. november. Søknadsskjemaet åpnes 1. august.

Det er også mulig å søke på papir. Søknaden skal da sendes/leveres til Snåsa kommune. Kart med tiltakene må legges ved søknaden.