Varsling ved viltpåkjørsel / skadet vilt

Informasjon om hvordan du forholder deg hvis du har kjørt på et dyr.

Plikter ved viltpåkjørsel

  1. Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest
  2. Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  3. Ring politiet på 02800 – følg instruksene fra politiet
  4. Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant
  5. Merk stedet nøyaktig med viltbånd, plastpose eller lignende
  6. Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet. Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet
  7. Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.
  8. Det er ulovlig å ta med seg påkjørt vilt, kommunens offentlige ettersøksjegere blir sendt ut av politiet for å lete/hente ut dyret.
  9. Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart ikke å melde fra.

Lov om vegtrafikk § 12: Enhver som er i nærheten har plikt til å yte hjelp i forbindelse med skade på menneske og/eller vilt.

Politiet eller kommune har ingen lovhjemmel til å pålegge bilfører å vente på skadestedet. Politiet har uttalt at de pålegger imidlertid motorkjøretøyfører å merke påkjørselstedet, og å kjøre tilbake til påkjørselstedet for merking om dette ikke ble gjort umiddelbart. Blir ikke dette fulgt opp kan saken bli anmeldt til politiet.

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven §4.

 

Ved viltpåkjørsel

Telefon til Viltnemda i Snåsa