Regler for jakt og fangst av småvilt og rovvilt på statsallmenningene i Snåsa

I. Allmenne bestemmelser

 1. Alle som skal utøve jakt og fangst plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst. Gressåmoen statsskog inngår i jaktområdet for jaktkort på statsallmenningene i Snåsa.
 2. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort, med unntak av 14- og 15- åringer under opplæring. Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.
 3. Jaktkort skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av fjelloppsynet, politiet, eller noen fra fjellstyret.
 4. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og under jakta. Dette medfører ikke refusjon av kjøpte jaktkort.
 5. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller beitedyr.
 6. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget.

II. Småvilt

 1. Jakt på småvilt starter 15. september.
 2. For perioden 15.09 – 24.09 er det innført regulert kortsalg for utenbygdsboende. Kortsalg skjer da etter søknad og trekking. Søknadsfrist er 1. april. Nærmere regler for regulert periode av småviltjakta er fastsatt i egne tildelingsrutiner.
 3. Fra og med 25. september er det fritt kortsalg.
 4. I periodene 25. 09 til 1.10 og 9.10 til 16.10 er det kun tillatt med jakt etter småvilt over tregrensa. Det merkes egne leier opp fra fjellveiene. I resten av elgjakta gjelder prinsippet om samjakt, der alle jegergrupper plikter å ta hensyn til hverandre.
 5. Jakt med hund er tillatt, men ikke med mer enn en hund pr. jeger.
 6. Snarefangst av ryper er tillatt for innenbygdsboende etter viltlovens bestemmelser.
 7. For gamle Gressåmoen nasjonalpark gjelder egne bestemmelser. Her er det kun åpnet for småviltjakt i perioden 15.09 – 24.09, og jakt med hund er ikke tillatt. Tildeling av jakt skjer etter søknad og trekking for både innen- og utenbygdsboende. Søknadsfrist er 1. april.
  Grensen for gamle Gressåmoen nasjonalpark går fra toppen av Bugvassfjellet og sørover langs grensen til Lierne. Ved Gaarkestjaerfie vinkler den vestover og rundt Djuptjønna. Videre nordover til høyde 725 på Søndre Gauptj.aksla, og derfra mot nordvest rundt Grøntjønna og langs elva nesten opp mot Gauptjønna. Herifra i linje via Styggdalen/Steinklumpen tilbake til Bugvassfjellet.

III. Rovvilt

 1. Fellefangst og jakt på små rovvilt: grevling, mårhund, mår, mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike og måke er tillatt etter de til enhver tid gjeldende jakttider for arten.
 2. Jakt og fangst av små rovvilt kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende vilkår:
  a) Har gyldig gaupekort/rovviltkort
  b) Har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr
  c) Deltar på elgjakt i statsallmenningen
 3. Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene i pkt. 2 drive slik jakt på statsallmenningene.
 4. Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

IV. Diverse bestemmelser

 1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.
 2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 01.04.2011 og gjelder inntil videre.